Prawo Asekuracyjne

Wydawca:
Fundacja „Prawo Ubezpieczeniowe”

Adres Fundacji i Redakcji:
 Al. Jana Pawła II nr 34 lok.9
00-141 Warszawa
tel. (22) 620 60 38
fax (22) 826 71 18
 fundacja@prawoasekuracyjne.pl
www.prawoasekuracyjne.pl

ISSN: 1233-5681
Indeks: 367737

„Prawo Asekuracyjne” jest naukowym kwartalnikiem, poświęconym prawnym i ekonomicznym aspektom ubezpieczeń gospodarczych oraz związanej z nimi problematyce prawa cywilnego, handlowego, finansowego i administracyjnego. Nie wyklucza to oczywiście publikowania opracowań z innych dziedzin prawa, mających znaczenie dla prawa ubezpieczeniowego oraz dotyczących systemu emerytalnego.

W„Prawie Asekuracyjnym” są publikowane artykuły i rozprawy naukowe, komentarze do ustaw i rozporządzeń, ich nowelizacji oraz projektów aktów prawnych, pomagające w interpretacji przepisów prawnych, z uwzględnieniem osiągnięć nauki prawa oraz doświadczeń praktyki. Artykuły poruszają aktualne i kontrowersyjne problemy ubezpieczeń, zagadnienia dotyczące implementacji regulacji prawa wspólnotowego do polskiego porządku prawnego oraz ubezpieczeń w krajach UE.

Uzupełnieniem części artykułowej są działy: przegląd orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, sądów powszechnych i administracyjnych oraz glosy, informacje o nowych przepisach prawnych, recenzje książek o tematyce ubezpieczeniowej, sprawozdania i informacje.

Czytaj więcej …