Zasady etyki wydawniczej

Zasady Etyki Wydawniczej i Dobrych Praktyk Kwartalnika „Prawo Asekuracyjne”

„Prawo Asekuracyjne” kieruje się zasadami etycznymi opracowanymi na podstawie wytycznych Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (COPE – Committe on Publication Ethics).

I. Polityka redakcyjna

1. Stosowana polityka redakcyjna jest niezależna w stosunku do właściciela i wydawcy.
2. Decyzje o przyjęciu materiału do druku są podejmowane przez Kolegium Redakcyjne. Zasady kwalifikowania
artykułów do druku są transparentne.
3. Przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu artykułu lub jego odrzuceniu Kolegium Redakcyjne bierze się pod uwagę
tematykę, oryginalność oraz znaczenie i przydatność dla odbiorców czasopisma, bez ingerencji właściciela i     wydawcy.
4. Redakcja stosuje wszelkie dostępne środki w celu zapobiegania plagiatom, nadużyciom i publikacji fałszywych   danych.
5. Stosowane są procedury zapewniające wysoką jakość merytoryczną i edytorską publikowanych artykułów.
6. Artykuły recenzowane są zamieszczone w dziale kwartalnika „Artykuły i Rozprawy” i są oddzielone od nierecenzowanej części czasopisma.
7. Wydawca zapewnia poufność i bezpieczeństwo danych osobowych.

II. Powinności autorów

1. Na stronie internetowej są zamieszczone szczegółowe wskazówki dla autorów oraz zasady kwalifikacji artykułów do publikacji. – wskazówki dla autorów oraz zasady kwalifikacji artykułów do publikacji.
2. Autorzy są zobowiązani do uczestnictwa w procesie wzajemnego recenzowania artykułów.
3. Artykuły powinny zawierać tzw. wartość dodaną, czyli oryginalny wkład własny autora w daną dziedzinę wiedzy i stanowisko autora w odniesieniu do poruszanych problemów.
4. Autor składa oświadczenie, że przedłożony do publikacji tekst jest utworem oryginalnym, nie narusza praw osób trzecich, nie był nigdzie publikowany i został przygotowany samodzielnie. Wszelkie zapożyczenia, cytaty, tabele i komentarze do nich użyte w tekście powinny być opatrzone odpowiednimi przypisami.
5. Redakcja wymaga określenia wkładu autorskiego w przypadku dwóch lub kilku autorów jednego artykułu.
6. Redakcja przeciwdziała zjawiskom „ghostwriting” i „guest authorship”.
7. Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części utworu podlega odpowiedzialności zgodnie z przepisami ustawy Prawo autorskie (tekst jednolity: Dz. U z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn.zm.).
8. Prawa autorskie są wyraźnie określone zgodnie z ustawą – Prawo autorskie. Autor składa odpowiednie oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich na wydawcę i udzieleniu wydawcy licencji na rozpowszechnianie artykułu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. – link do oświadczenia.

III. Zasady recenzowania tekstów

1. Każdy tekst (artykuł, glosa) przesłany do publikacji w „Prawie Asekuracyjnym podlega dwustopniowej procedurze recenzowania.
2. W pierwszej kolejności do tekstu sporządza się opinię. Opinię sporządzają członkowie Kolegium Redakcyjnego.
3. W przypadku, gdy opinia jest pozytywna, tekst zostaje przesłany do recenzji do recenzentów zewnętrznych. Jeżeli opinia wewnętrzna jest negatywna, autor jest informowany o odmowie publikacji oraz podstawowych powodach takiej decyzji.
4. W odniesieniu do każdego tekstu recenzję zewnętrzną sporządza niezależnie od siebie dwóch recenzentów: recenzent wewnętrzny oraz recenzent zewnętrzny. W przypadku gdy recenzenci przedstawią sprzeczne opinie, istnieje możliwość powołania trzeciego recenzenta.
5. Recenzentów zewnętrznych wyznacza się z listy recenzentów. Lista recenzentów – ekspertów i autorytetów w określonych dziedzinach nauki – jest zamieszczona na stronie internetowej oraz co najmniej w ostatnim numerze czasopisma wydanym w danym roku. Jest aktualizowana stosownie do potrzeb.
6. Recenzenci powinni mieć wiedzę niezbędną, aby przeprowadzić właściwą ocenę danego artykułu.
7. Redakcja stosuje „double-blind peer review”, co umożliwia uniknięcie konfliktu interesów.
8. Zasady recenzowania są zamieszczone na witrynie wraz z arkuszem recenzyjnym – link
9. Redakcja przekazuje artykuł do recenzenta (po usunięciu informacji o tożsamości autora) w zaufaniu, że nie wykorzysta go on do celów osobistych.
10. Autor otrzymuje recenzje do wglądu (po usunięciu informacji o tożsamości recenzentów) i jest zobowiązany do ustosunkowania się do niej oraz uwzględnienia krytycznych uwag.
11. Poprawiony tekst wraz z odpowiedziami na uwagi recenzentów autor ponownie wysyła do redakcji, po czym Kolegium Redakcyjne podejmuje ostateczną decyzję o przyjęciu bądź odrzuceniu tekstu.
12. Recenzenci proszeni są o ujawnianie plagiatów, uchybień, manipulacji danymi.
13. Recenzenci oceniając artykuł kładą nacisk na rzetelność treści oraz oryginalność i przydatność tekstów dla nauki i praktyki ubezpieczeniowej.
14. Recenzenci zapewniają recenzje sprawiedliwe, obiektywne, rzetelne, konstruktywne, zgodne z posiadaną wiedzą i terminowe, bez komentarzy osobistych, a zwłaszcza obraźliwych.
15. Redakcja zapewnia ochronę danych recenzentów i poufność materiałów przekazywanych do redakcji w okresie recenzowania.

IV. Obowiązki członków Kolegium Redakcyjnego

1. Członkowie Kolegium Redakcyjnego są specjalistami (naukowcami lub praktykami) w dziedzinie prawa ubezpieczeniowego.
2. Do ich obowiązków należy dbałość o interesy i rozwój „Prawa Asekuracyjnego” i w swoich działaniach podejmują starania o promocję kwartalnika, wykazują troskę o jego rozwój oraz wysoką jakość merytoryczną i edytorską.
3. Do zadań członków Kolegium Redakcyjnego należy także poszukiwanie najlepszych autorów i recenzentów oraz odpowiedni dobór tematów.
4. Członkowie Kolegium Redakcyjnego dążą do zaspokojenia oczekiwań czytelników i autorów, stale poprawiają jakość czasopisma, gwarantują jakość publikowanych materiałów, promują wolność wypowiedzi, wykluczają korzyści biznesowe mogące naruszać normy intelektualne.
5. Członkowie Kolegium Redakcyjnego są obowiązani do aktywnego uczestnictwa w posiedzeniach Kolegium Redakcyjnego, w kształtowaniu tematyki kwartalnika i określaniu wyzwań na przyszłość.
6. Członkowie Kolegium Redakcyjnego odpowiadają za przyjęcie do druku bądź odrzucenie artykułu Akceptują wyłącznie teksty co do których mają pewność, że zawierają rzetelne, prawdziwe wyniki badań oraz informacje oparte na wiarygodnych źródłach. Dokładają wszelkich starań w celu wykrywania plagiatów i wspierają autorów, których prawa autorskie zostały naruszone, stosują sankcje w stosunku do nieuczciwych autorów, np. usunięcie artykułu z witryny, powiadomienie uczelni, z którą autor jest związany itp. Starają się nie dopuszczać do konfliktu interesów w odniesieniu do odrzucanych lub akceptowanych artykułów.
7. Członkowie Kolegium Redakcyjnego są gotowi do publikacji krytycznego komentarza do opublikowanego artykułu, zachęcając do dyskusji. Autorzy zakwestionowanych materiałów mają możliwość udzielenia odpowiedzi. W przypadku błędów zamieszczane są odpowiednie wyjaśnienia i sprostowania.
8. Członkowie Kolegium Redakcyjnego oceniają wstępnie nadesłane artykuły, pomagają redaktorowi naczelnemu w wyborze odpowiednich recenzentów, dbają o ich anonimowość, zapewniają poufność materiałów nadesłanych do redakcji w procesie recenzyjnym i edytorskim.

V. Obowiązki Redakcji

1. Obowiązkiem Redakcji jest ochrona danych osobowych.
2. Redakcja ma obowiązek podjąć działania, polegające nie tylko na odrzuceniu artykułu w przypadku podejrzenia, że artykuł jest plagiatem. Obowiązek ten obejmuje zarówno opublikowane, jak i nieopublikowane materiały.Jeśli odpowiedź osoby podejrzanej o plagiat nie jest satysfakcjonująca, Redakcja zwraca się do stosownych instytucji o zbadanie sprawy. Redakcja dokłada wszelkich starań w celu rozwiązania problemu.
3. Redakcja posiada systemy zarządzania w przypadku konfliktów interesów pomiędzy pracownikami, autorami, redaktorami i recenzentami.

VI. Etyka wydawnicza i własność intelektualna

1. Redakcja monitoruje przestrzeganie zasad etyki przez autorów, recenzentów i Członków Kolegium Redakcyjnego.
2. Zachowane są normy etyczne i intelektualne.
3. Zachowana jest integralność zapisów naukowych i standardów edytorskich.
4. W przypadku zauważenia nieścisłości lub błędnych stwierdzeń w opublikowanym materiale redakcja publikuje odpowiednio wyeksponowane wyjaśnienia, sprostowania, przeprosiny, jeśli jest to potrzebne.


Pliki do pobrania:
[/su_box]