O „Prawie Asekuracyjnym”

„Prawo Asekuracyjne” jest naukowym kwartalnikiem, poświęconym prawnym i ekonomicznym aspektom ubezpieczeń gospodarczych oraz związanej z nimi problematyce prawa cywilnego, handlowego, finansowego i administracyjnego. Nie wyklucza to oczywiście publikowania opracowań z innych dziedzin prawa, mających znaczenie dla prawa ubezpieczeniowego oraz dotyczących systemu emerytalnego.

Czasopismo „Prawo Asekuracyjne” zostało zakwalifikowane do programu „Wsparcie czasopism naukowych”.

W„Prawie Asekuracyjnym” są publikowane artykuły i rozprawy naukowe, komentarze do ustaw i rozporządzeń, ich nowelizacji oraz projektów aktów prawnych, pomagające w interpretacji przepisów prawnych, z uwzględnieniem osiągnięć nauki prawa oraz doświadczeń praktyki. Artykuły poruszają aktualne i kontrowersyjne problemy ubezpieczeń, zagadnienia dotyczące implementacji regulacji prawa wspólnotowego do polskiego porządku prawnego oraz ubezpieczeń w krajach UE.

Uzupełnieniem części artykułowej są działy: przegląd orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, sądów powszechnych i administracyjnych oraz glosy, informacje o nowych przepisach prawnych, recenzje książek o tematyce ubezpieczeniowej, sprawozdania i informacje.

Każdy numer zawiera spis treści w językach angielskim i niemieckim oraz streszczenia artykułów w języku angielskim.

„Prawo Asekuracyjne” czynnie uczestniczy w kształtowaniu polskiego prawa ubezpieczeniowego oraz w procesie edukacji ubezpieczeniowej.

Autorami artykułów są wybitni przedstawiciele nauki, radcowie prawni, adwokaci oraz praktycy.

Adresatami kwartalnika są wszystkie grupy zawodowo związane z ubezpieczeniami, a w szczególności: samodzielni pracownicy firm ubezpieczeniowych, brokerzy i agenci, obsługa prawna ww. firm, kadra kierownicza i pracownicy instytucji finansowych, firm doradczych oraz podmiotów rynku ubezpieczeniowego, organów nadzoru i wymiaru sprawiedliwości, aktuariusze, pracownicy kancelarii adwokackich i radcowskich, kadra naukowa i słuchacze wyższych uczelni o kierunkach prawniczym i ekonomicznym, a także przedstawiciele innych zawodów prawniczych.

Nagrody i wyróżnienia

„Prawo Asekuracyjne” otrzymało:

  • wyróżnienie Rzecznika Ubezpieczonych i Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej za szczególne zasługi w podejmowaniu problematyki ubezpieczeniowej (listopad 2005);
  • odznakę Polskiej Izby Ubezpieczeń „Za Zasługi dla Ubezpieczeń” dla Fundacji „Prawo Ubezpieczeniowe” jako wydawcy „Prawa Asekuracyjnego” (czerwiec 2007);
  • tytuł „Lider Edukacji Ubezpieczeniowej” nadany przez Izbę Gospodarczą Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka – Kapitułę Nagrody Honorowej – z okazji wieloletniej, nieprzerwanej działalności na rzecz edukacji ubezpieczeniowej (maj 2010);
  • wyróżnienie z okazji 25-lecia Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.

„Prawo Asekuracyjne” jest wpisane na listę czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z liczbą punktów 20 i zostało przypisane do następujacych dyscyplin naukowych: ekonomia i finanse oraz nauki prawne.

Streszczenia artykułów opublikowanych w “Prawie Asekuracyjnym” są dostępne on line w międzynarodowej bazie danych.  The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, Czasopismo znajduje się w bazie Index Copernicus.