Wydawca

Fundacja „Prawo Ubezpieczeniowe”

Al. Jana Pawła II nr 34, lok. 9
00-141  Warszawa
  (22)  620-60-38
 fundacja@prawoasekuracyjne.pl

NIP: 525-23-24-124
REGON: 140016828
KRS: 0000225078

Fundacja „Prawo Ubezpieczeniowe” została ustanowiona aktem notarialnym w dniu 16 listopada 2004 r. przez Fundatorów:

  • Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych,
  • Polską Izbę Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych
  • oraz przez trzy osoby fizyczne od wielu lat związane z rynkiem ubezpieczeniowym.

Zgodnie ze Statutem Fundacji, ustalonym przez założycieli  celem Fundacji jest:

  • inspirowanie, organizowanie i wspieranie współpracy przedstawicieli organizacji pośredników ubezpieczeniowych, działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz współpracy z organizacjami reprezentującymi pośredników ubezpieczeniowych z innych państw;
  • upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy w zakresie prawa ubezpieczeniowego;
  • organizacja i wspieranie przedsięwzięć, zmierzających do podnoszenia jakości usług świadczonych na polskim rynku ubezpieczeniowym.

Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez prowadzenie działalności wydawniczej oraz wspieranie inicjatyw wydawniczych w zakresie ubezpieczeń i pośrednictwa ubezpieczeniowego,  upowszechnianie wiedzy w zakresie ubezpieczeń i pośrednictwa ubezpieczeniowego, poprzez organizowanie spotkań, seminariów, szkoleń i sympozjów,  wspieranie społecznych inicjatyw, zbieżnych z celami Fundacji  i inne określone w Statucie. Dla realizacji swoich celów Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

W ramach realizacji powyższych celów Fundacja „Prawo Ubezpieczeniowe”  wydaje  czasopismo naukowe „Prawo Asekuracyjne” (kwartalnik),  który ukazuje się nieprzerwanie od 1994 r. Organami Fundacji są: Rada Fundacji i Zarząd.