Zasady publikowania artykułów w kwartalniku „Prawo Asekuracyjne”

 Zasady publikowania artykułów w kwartalniku „Prawo Asekuracyjne”

1. Każdy autor przedkładający artykuł w redakcji „Prawa Asekuracyjnego” podpisuje oświadczenie, że zapoznał się z zasadami publikowania artykułów,
zamieszczonymi na stronie internetowej czasopisma oraz w samym czasopiśmie.

2. Artykuły do publikacji autorzy przesyłają pocztą elektroniczną w edytorze Word. Objętość artykułu nie powinna przekraczać 30 tys. znaków
(liczonych ze spacjami). Do artykułu powinno być dołączone streszczenie w języku polskim (ok. 1 tys. znaków) i ew. angielskim, słowa kluczowe
( od trzech do sześciu) oraz bibliografia załącznikowa.

3. Autor zgłaszający artykuł podaje przydzielony mu otwarty identyfikator naukowca – Open Researcher and Contributor ID (ORCID) oraz –
kiedy jest to możliwe – kod systemu klasyfikacji JEL.

4. Autorzy nie otrzymują honorarium za napisanie i opublikowanie artykułu.

5. Wstępnej selekcji artykułów dokonują członkowie Kolegium Redakcyjnego – redaktorzy tematyczni, następnie artykuły są recenzowanie przez dwóch
niezależnych  recenzentów na formularzu „Prawa Asekuracyjnego”.

6. W procesie recenzyjnym redakcja stosuje zasadę double-blind review, co oznacza, że autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości. Szczegółowe zasady    recenzowania są zamieszczone na stronie internetowej czasopisma.

7. Warunkiem publikacji artykułu są dwie pozytywne recenzje. W uzasadnionych przypadkach artykuł może być skierowany do trzeciej recenzji.

8. Ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia lub odrzucenia artykułu podejmuje Redaktor Naczelny po konsultacji z redaktorami tematycznymi.

9. W celu przeciwdziałania zjawiskom określanym jako „ghostwriting” i „guest authorship” redakcja wymaga od autorów ujawnienia ich roli oraz wkładu w powstanie publikacji.

10.Autor, przekazując redakcji tekst, przenosi na wydawcę wyłączne prawo do jego publikacji (prawa autorskie i wydawnicze).

Oświadczenie do pobrania