Zasady recenzowania

Procedura recenzowania artykułów w „Prawie Asekuracyjnym” jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, opisanymi m.in. w publikacji „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, dostępnej na stronie internetowej MNiSW: www.nauka.gov.pl.

Artykuły nadesłane do „Prawa Asekuracyjnego” są oceniane przez członków Kolegium Redakcyjnego”. Wstępnie zaaprobowane teksty są przesyłane do dwóch niezależnych recenzentów. Recenzentami są specjaliści w danych dziedzinach nauki.

50% recenzentów oceniających publikacje  stanowią recenzenci zewnętrzni, czyli osoby niebędące członkami rady naukowej, niezatrudnione w redakcji czasopisma lub w podmiocie, w którym afiliowany jest redaktor naczelny czasopisma.

Od 1 grudnia 2011r. artykuły są recenzowane poufnie i anonimowo ” double-blind review process” (tzn. podwójnie ślepa recenzja) tzn. autorzy i recenzenci nie znają swych tożsamości.

W przypadku innych rozwiązań recenzent musi podpisać deklaracje o niewystępowaniu konfliktu interesów. Za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem i autorem:

  • bezpośrednie relacje osobiste, np. pokrewieństwo,
  • relacje podległości zawodowej,
  • bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

Artykułowi nadawany jest numer identyfikujący go na dalszych etapach procesu wydawniczego.

Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do warunków dopuszczenia artykułu do publikacji
lub jego odrzucenia. Recenzenci przekazują recenzję w postaci wypełnionego arkusza recenzyjnego zamieszczonego na stronie intenetowej

W przypadku, gdy recenzenci przedstawią sprzeczne opinie, decyzję podejmuje Kolegium Redakcyjne (w tym dotyczącą skierowania artykułu do trzeciego recenzenta). Autor otrzymuje recenzje do wglądu.

W recenzji główny nacisk jest kładziony na oryginalność artykułu, wkład własny autora poparty odpowiednimi argumentami, wnioski de lege lata i de lege ferenda.

W przypadku zasugerowania przez recenzentów i redaktorów poprawek warunkiem publikacji jest ustosunkowanie się do nich i uwzględnienie przez autora. Poprawiony tekst publikacji wraz z odpowiedziami na uwagi recenzentów autor ponownie wysyła do redakcji, po czym Kolegium Redakcyjne podejmuje ostateczną decyzję o odrzuceniu bądź przyjęciu publikacji do druku i informuje o tym autora.

Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane; lista recenzentów jest zamieszczona na stronie internetowej oraz co najmniej raz w roku w czasopiśmie (w nr. 4). Arkusz recenzyjny jest zamieszczony na stronie internetowej „Prawa Asekuracyjnego”.

W celu zabezpieczenia oryginalności publikacji naukowych redakcja wdrożyła tzw. zaporę ghostwriting (więcej informacji na ten temat: www.nauka.gov.pl oraz zakładka wskazówki dla autorów).