Wykaz numerów z lat 2008 – 1994

200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994

Numer 4 (57) 2008

Artykuły i rozprawy

 • Aleksander Daszewski
  Od stosownego odszkodowania do zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę dla najbliższych członków rodziny zmarłego
 • Michał Molęda
  Ubezpieczenie szkód ekologicznych
 • Jakub Nawracała
  Aktualne problemy prawne ubezpieczeń bancassurance
 • dr Mariusz Fras
  Reżim prawny umowy reasekuracji – zagadnienia materialnoprawne i kolizyjne
 • Monika Jobska
  Odpowiedzialność ubezpieczyciela w obowiązkowym ubezpieczeniu OC w ramach actio directa w umowie leasingu

Przepisy prawne

 • Z.P.B.
  Rozporządzenie  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 24 października 2008 r.  w sprawie  sposobu rozliczania prze zakłady ubezpieczeń dotacji oraz zakresu i trybu składania sprawozdań

Orzeczenia i glosy

 • Stefan Reps
  Przegląd orzecznictwa sądowego z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych

Recenzje

 • rec. dr Marcin  Orlicki
  Magdalena Szczepańska „Ubezpieczenia na życie. Aspekty prawne”
 • rec. Stefan Reps
  Kataryna Ludwichowska „Odpowiedzialność cywilna i ubezpieczeniowa za wypadki samochodowe”

Sprawozdania

 • Z. Pawlak- Borsuk
  Sprawozdanie z seminarium Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Warszawa, listopad 2008 r.) nt. ”O szkodach osobowych – uwarunkowania prawne i praktyka ubezpieczeniowa w wybranych krajach europejskich”
 • Nowy „Człowiek  Roku Ubezpieczeń 2008”

Bibliografia

 • Sylwia Młodyszewska
  Bibliografia  z  ubezpieczeń (wybór za lata 2007 i 2008)

Numer 3 (56) 2008

Artykuły i rozprawy

 • prof. zw. dr hab. Eugeniusz Kowalewski, dr Małgorzata Serwach
  Kulancja ubezpieczeniowa
 • Stefan Reps
  Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
 • dr Magdalena Szczepańska
  Wybrane aspekty umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
 • dr Dariusz Fuchs
  Znaczenie nowelizacji niektórych norm kodeksu cywilnego o umowie ubezpieczenia dla ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
 • Katarzyna Kędziora
  Rachunkowość zakładów ubezpieczeń – zmiany regulacji prawnych

Orzeczenia i glosy

 • Stefan Reps
  Przegląd orzecznictwa sądowego z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych
 • prof. UAM dr hab. Tomasz Sokołowski
  Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2009 r., sygn. akt III CZP 115/07 (w sprawie odpowiedzialności współposiadaczy, w tym małżonków, w szkodach osobowych)

Przepisy prawne

 • dr Marcin Orlicki
  Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego i w kodeksie cywilnym
 • Konrad Rojewski
  Co niesie kolejna nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich?

Recenzje

 • rec. Stefan Reps
  Marcin Orlicki, Jakub Pokrzywniak „Umowa ubezpieczenia”. Komentarz do nowelizacji kodeksu cywilnego” oraz Andrzej Chróścicki „Umowa ubezpieczenia po nowelizacji kodeksu cywilnego”

Bibliografia

 • Sylwia Młodyszewska
  Bibliografia z ubezpieczeń (wybór za lata 2007 i 2008)

Numer 2 (55) 2008

Artykuły i rozprawy

 • prof. zw. dr hab. Eugeniusz Kowalewski
  Wynagrodzenie brokera ubezpieczeniowego
 • dr Małgorzata Serwach
  Problematyka sumy gwarancyjnej oraz praktycznych konsekwencji nieprawidłowego ustalenia jej wysokości
 • dr Katarzyna Malinowska
  Ubezpieczenia grupowe na życie – niebyt w majestacie prawa?
 • dr Dariusz Fuchs
  Właściwość sądu i właściwość prawa w europejskich ubezpieczeniach gospodarczych
 • dr Marcin Orlicki
  Pozycja prawna banku w ubezpieczeniach bancassurance
 • Jakub Nawracała
  Obowiązek zwrotu składki na podstawie art. 813  § 1 k.c. po nowelizacji

Orzeczenia i glosy

 • Stefan Reps
  Przegląd orzecznictwa sądowego z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych
 • dr Maciej Kaliński
  Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 17 maja 2007 r. (sygn. akt III CZP 150/06)

Bibliografia

 • Sylwia Młodyszewska
  Bibliografia z ubezpieczeń (wybór za lata 2007 i 2008)

Numer 1 (54) 2008

Artykuły i rozprawy

 • prof. zw. dr hab. Jerzy Łańcucki
  Jakościowe aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego
 • Katarzyna Policha, dr Bartosz Wojno
  Aktualne problemy prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych
 • dr Jacek Lisowski
  Tendencje na polskim rynku ubezpieczeń kredytu – bariery i możliwości rozwoju
 • dr Mariusz Fras
  Prawo właściwe dla umowy ubezpieczenia na życie
 • dr Marcin Orlicki
  Uwagi o nowelizacji przepisów dotyczących umowy ubezpieczenia na tle nowych przepisów niemieckich
 • Magdalena Szydłowska-Kaczmarek 
  Świadczenia wyrównawcze dla agentów ubezpieczeniowych w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego i orzecznictwa Sądu Najwyższego

Orzeczenia i glosy

 • Stefan Reps
  Przegląd orzecznictwa sądowego z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych

Recenzje

 • rec. Jacek Kukiełka
  B. Andrzejuk, I. Heropolitańska „Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe”

Sprawozdania

 • ISB
  Człowiek Roku Ubezpieczeń 2007
 • Z.P.B.
  Ubezpieczenia w systemie ochrony zdrowia (konferencja PIU, Warszawa 27 lutego 2008 r.)

Bibliografia

 • Sylwia Młodyszewska
  Bibliografia z ubezpieczeń (wybór za lata 2007 i 2008)

Numer 4 (53) 2007

Artykuły i rozprawy

 • dr Katarzyna Malinowska
  Ogólne warunki ubezpieczenia po nowelizacji kodeksu cywilnego – zagadnienia wybrane
 • Jakub Nawracała
  Obowiązek zawiadomienia ubezpieczyciela o zajściu wypadku ubezpieczeniowego – art. 818 k.c. po nowelizacji
 • dr Wojciech Bijak
  Wypłacalność II – oczekiwania i wyzwania
 • Mariusz W. Wichtowski
  Wybrane aspekty praktycznej ochrony konsumenta w świetle Systemu Zielonej Karty oraz Czwartej i Piątej Dyrektywy Komunikacyjnej
 • Justyna Orlicka
  Cywilnoprawne i antymonopolowe aspekty koasekuracji
 • dr Mariusz Fras
  Uwagi o transparentności wynagrodzenia brokerskiego na tle ustawodawstwa austriackiego – wzór dla polskiego ustawodawcy?

Orzeczenia i glosy

 • Stefan Reps
  Przegląd orzecznictwa sądowego z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych

Bibliografia

 • Sylwia Młodyszewska
  Bibliografia z ubezpieczeń (wybór za lata 2006 i 2007)

Numer 3 (52) 2007

Artykuły i rozprawy

 • prof. zw. dr hab. Jan Łopuski
  Uwagi na temat reformy cywilnego prawa ubezpieczeniowego
 • dr Małgorzata Serwach
  Klauzula reprezentantów – blaski i cienie  art. 827 k.c .przed i po nowelizacji
 • dr Magdalena Szczepańska
  Wpływ zmian w kodeksie cywilnym na ubezpieczenia na życie
 • Elżbieta Wanat-Połeć
  Nowe zadania UFG w świetle wdrożenia do polskiego prawa Piątej Dyrektywy Komunikacyjnej
 • Jakub Żak, Wiktor Szczypiński
  VAT przy wypłacie odszkodowania metodą kosztorysową
 • Karol Rajewski, Zbigniew Roszewski, Łukasz Szczepaniak
  Nowa regulacja umowy ubezpieczenia w Holandii – analiza prawnoporównawcza

Orzeczenia i glosy

 • Stefan Reps
  Przegląd orzecznictwa sądowego z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych

Bibliografia

 • Sylwia Młodyszewska
  Bibliografia z ubezpieczeń (wybór za lata 2006 i 2007)

Numer 2 (51) 2007

Artykuły i rozprawy

 • dr Małgorzata Serwach
  Swoboda wyboru triggers  oraz wynikające z niej zagrożenia dla rynku ubezpieczeniowego
 • Jakub Nawracała
  Przyjmowanie przez zakłady ubezpieczeń zgłoszeń o zajściu wypadku ubezpieczeniowego a możliwość zlecania tych czynności podmiotom zewnętrznym
 • Paweł Sukiennik
  Zarys odpowiedzialności cywilnej podmiotu świadczącego pomoc w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych
 • Marian Łohutko
  Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zakładów ubezpieczeń w ubezpieczeniach osobowych.
 • dr Elżbieta Wojciechowska-Lipka
  Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Kolejne zmiany w ustawie o dopłatach państwa do składki
 • dr Robert Stefanicki
  Łączenie się spółek kapitałowych w świetle dyrektywy 2005/56/WE. Nowe wyzwania dla ubezpieczycieli

Orzeczenia i glosy

 • Stefan Reps
  Przegląd orzecznictwa sądowego z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych

Przepisy prawne

 • dr Marcin Orlicki
  Nowa regulacja przedawnienia roszczeń deliktowych

Recenzje

 • rec. Władysław W. Mogilski
  Marcin Orlicki, Jakub Pokrzywniak, Aleksander Raczyński „Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych”
 • rec. dr Dariusz Fuchs
  Gerard Bieniek „Odpowiedzialność cywilna za wypadki drogowe”

Bibliografia

 • Sylwia Młodyszewska
  Bibliografia z ubezpieczeń (wybór za lata 2006 i 2007)

Numer 1 (50) 2007

Artykuły i rozprawy

 • dr Marcin Orlicki
  Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych ofiarom wypadków komunikacyjnych – projekt rządowy
 • dr Dariusz Fuchs
  Mediacja w ubezpieczeniach komunikacyjnych
 • dr Małgorzata Serwach
  Podmiotowy zakres obowiązku ubezpieczenia OC osób prowadzących działalność zawodową w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami
 • Jakub Żak,  Wiktor Szczypiński
  Nowe regulacje w podatku dochodowym od osób prawnych a działalność ubezpieczeniowa
 • Daniel Nowicki, dr Bartosz Wojno
  Ustanowienie zarządu komisarycznego w zakładzie ubezpieczeń – wybrane problemy prawne
 • Jacek Kliszcz
  Jeszcze o transparentości wynagrodzeń brokerów

Orzeczenia i glosy

 • Stefan Reps
  Przegląd orzecznictwa sądowego z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych (opublikowanego w IV kwartale 2006 r.)

Recenzje

 • rec. Stefan Reps
  Krzysztof Lewandowski „Ubezpieczenie nieruchomości”
 • Anna Tulińska
  Roman Kozierkiewicz  „Dictionary of Insurance Terms. Słownik terminologii ubezpieczeniowej”

Bibliografia

 • Sylwia Młodyszewska
  Bibliografia z ubezpieczeń (wybór za lata 2005-2007)

Numer 4 (49) 2006

Artykuły i rozprawy

 • Paweł Sukiennik
  Transparentność wynagrodzenia brokerskiego na tle prawa i praktyki rynkowej
 • dr Jakub Pokrzywniak
  Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela i wysokość odszkodowania z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – wybrane zagadnienia
 • Monika Kalina-Nowaczyk
  Uwagi do projektu nowelizacji kodeksu cywilnego w zakresie doręczania ogólnych warunków ubezpieczenia
 • Patryk  Filipiak
  Milczące przyjęcie oferty przez zakład ubezpieczeń (art. 810 k.c.)
 • Krzysztof Gulis
  Przymus ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej notariusza
 • dr Barbara Więckowska
  Dobrowolne ubezpieczenia pielęgnacyjne (niedołęstwa starczego) – niedaleka przyszłość czy polska science fiction?

Orzeczenia i glosy

 • Stefan Reps
  Przegląd orzecznictwa sądowego z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych (opublikowanego w III kwartale 2006 r.)

Przepisy prawne

 • Z. Pawlak-Borsuk
  Rejestr pośredników. Statut Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego

Recenzje

 • rec. prof. zw. dr hab. Jan Łopuski
  Eugeniusz Kowalewski (współautorzy: D.Fuchs, W.W. Mogilski, M. Serwach) „Prawo Ubezpieczeń Gospodarczych”

Bibliografia

 • Sylwia Młodyszewska
  Wybrane pozycje za II  kwartał 2006 r. (oraz uzupełnienie do bibliografii za lata 2004 i 2005)

Numer 3 (48) 2006

Artykuły i rozprawy

 • prof. zw. dr hab. Jerzy Łańcucki
  Regulacyjne i nadzorcze elementy w Planie Działania w Zakresie Usług Finansowych (FSAP) w latach 2005-2010
 • dr Małgorzata Serwach
  Tryb likwidacji szkody, gdy wysokość sumy gwarancyjnej nie wystarcza na zaspokojenie roszczeń wszystkich osób poszkodowanych
 • dr Marcin Orlicki
  Klauzula prolongacyjna w obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
 • Stefan Reps
  Stosowanie sankcji za naruszenie przez ubezpieczającego obowiązków po nastąpieniu wypadku ubezpieczeniowego
 • Jakub Nawracała
  Uwagi na tle art. 815 § 3 k.c.
 • Zbigniew Roszewski, Daniel Nowicki
  Członkostwo w otwartym funduszu emerytalnym wbrew woli – pozaumowne formy nabycia członkostwa

Orzeczenia i glosy

 • Stefan Reps
  Przegląd orzecznictwa sądowego z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych (opublikowanego w II kwartale 2006 r.)

Przepisy prawne

 • Beata Mrozowska
  Zmiany wprowadzone  ustawą o nadzorze nad rynkiem finansowym
 • Katarzyna Kędziora
  Transakcje w ramach ubezpieczeniowych grup kapitałowych – nowe obowiązki sprawozdawcze

Bibliografia

 • Sylwia Młodyszewska
  Wybrane pozycje za I  kwartał 2006 r. (oraz uzupełnienie do bibliografii za lata 2004 i 2005)

Numer 2 (47) 2006

Artykuły i rozprawy

 • dr Małgorzata Serwach
  Ubezpieczenia OC w świetle proponowanych zmian przepisów kodeksu cywilnego o umowie ubezpieczenia
 • dr Marcin Orlicki
  Zmiany podmiotowe w czasie trwania stosunku prawnego obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów
 • Jakub Żak, Karol Gawrych
  Podatek VAT a usługi ubezpieczeniowe i pokrewne
 • dr Dariusz Fuchs
  Ochrona ubezpieczeniowa jako świadczenie główne ubezpieczyciela
 • Michał Molęda
  O dopuszczalności triggera claims made
 • Monika Jobska
  Zapłata raty składki ubezpieczeniowej po terminie na gruncie obowiązującej regulacji kodeksu cywilnego oraz w świetle jego nowelizacji

Orzeczenia i glosy

 • Stefan Reps
  Przegląd orzecznictwa sądowego z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych (opublikowanego w I kwartale 2006 r.)

Przepisy prawne

 • Beata Mrozowska
  Zmiany wprowadzone  ustawą o nadzorze nad rynkiem finansowym

Bibliografia

 • Sylwia Młodyszewska
  Wybrane pozycje za IV  kwartał 2006 r. (oraz uzupełnienie do bibliografii za lata 2004 i 2005)

Numer 1 (46) 2006

Artykuły i rozprawy

 • Jakub Nawracała
  Niewykonanie zobowiązania o charakterze pieniężnym a ubezpieczenie OC
 • Jacek Reps
  Naprawienie szkody wynikłej ze zniszczenia lub uszkodzenia pojazdu w świetle projektu nowelizacji przepisów kodeksu cywilnego o umowie ubezpieczenia
 • dr Marcin Orlicki
  Roszczenie o zapłacenie składki za czas, w którym nie była świadczona  ochrona ubezpieczeniowa
 • Angelika Marszał
  Interes ubezpieczeniowy jako przedmiot ubezpieczenia według projektu nowelizacji kodeksu cywilnego

Orzeczenia i glosy

 • Stefan Reps
  Przegląd orzecznictwa sądowego z zakresu ubezpieczeń gospodarczych (opublikowanego w III i IV kwartale 2005 r.)

Przepisy prawne

 • dr Elżbieta Wojciechowska-Lipka
  Ustawa o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Recenzje

 • rec. Paweł Sukiennik
  Jakub Pokrzywniak „Broker ubezpieczeniowy”

Bibliografia

 • Sylwia Młodyszewska
  Wybrane pozycje za III  kwartał 2005 r. (oraz uzupełnienie do bibliografii za lata 2003 i 2004)

Numer 4 (45) 2005

Artykuły i rozprawy

 • Stefan Reps
  Zastosowanie przepisów kodeksu cywilnego w ubezpieczeniach obowiązkowych
 • Elżbieta Turkowska-Tyrluk
  Funkcje kontrolno-windykacyjne Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego  dotyczące spełnienia obowiązku ubezpieczenia
 • Monika Kaczała
  Dystrybucja ubezpieczeń przez Internet – możliwości i zakres wykorzystania w Polsce
 • Dorota Maśniak
  Właściwość prawa do dochodzenia roszczeń ubezpieczeniowych przez ofiary wypadków drogowych

Orzeczenia i glosy

 • Stefan Reps
  Przegląd orzecznictwa sądowego z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych (opublikowanego w II kwartale 2005 r.)

Przepisy prawne

 • Z. Pawlak-Borsuk
  Wybrane przepisy prawne dotyczące działalności ubezpieczeniowej

Bibliografia

 • Jerzy Handschke, Sylwia Młodyszewska
  Wybrane pozycje za II  kwartał 2005 r. (oraz uzupełnienie do bibliografii za lata 2003 i 2004)

Numer 3 (44) 2005

Artykuły i rozprawy

 • prof. zw. dr hab. Jerzy Łańcucki
  Wpływ realizacji Planu Działania w Zakresie Usług Finansowych (FSAP) na funkcjonowanie rynku ubezpieczeniowego
 • Tim Goggin
  Projekt dyrektywy dotyczącej reasekuracji
 • Jakub Żak, Karol Gawrych
  Zarządzanie ryzykiem podatkowym w zakładzie ubezpieczeń
 • Jacek Reps
  Ubezpieczenia majątkowe a podatki
 • Tomasz Mintoft-Czyż
  Ocena jakości współpracy i usług świadczonych przez towarzystwa ubezpieczeń na rzecz brokerów – ankieta fair play 2005

Orzeczenia i glosy

 • Stefan Reps
  Przegląd orzecznictwa sądowego z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych (opublikowanego w I kwartale 2005 r.)

Przepisy prawne

 • Mariusz W. Wichtowski
  Doskonalenie prawa w zakresie ochrony konsumenta w świetle nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK oraz Piątej Dyrektywy w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów
 • Beata Mrozowska, Ewa Glabas
  Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz niektórych innych ustaw

Recenzje

 • rec. Paweł Sukiennik
  Piotr Bałasz, Krzysztof Szaniawski „Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym”

Bibliografia

 • Jerzy Handschke, Sylwia Młodyszewska
  Wybrane pozycje za I kwartał 2005 r. (oraz uzupełnienie do bibliografii za lata 2003 i 2004)

Numer 2 (43) 2005

Artykuły i rozprawy

 • Beata Mrozowska, Aldona Wnęk, Ewa Glabas
  Ochrona klienta zakładu ubezpieczeń w prawie polskim na tle porządku prawnego Unii Europejskiej (cz. 2)
 • Alicja Kopeć, Kacper Niziołek, Piotr Paczkowski
  Indywidualne konta emerytalne – wybrane problemy
 • dr Małgorzata Serwach
  Podmiotowy, przedmiotowy i czasowy zakres ochrony ubezpieczeniowej w ubezpieczeniach OC rolników
 • Mariusz W. Wichtowski
  Piąta Dyrektywa w sprawie ubezpieczenia OC za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych – założenia i realizacja
 • Katarzyna Kędziora
  Zmiany w rachunkowości zakładów ubezpieczeń i sprawozdawczości na potrzeby organu nadzoru – wybrane zagadnienia
 • Wspomnienie o Profesorze Tadeuszu Sangowskim

Orzeczenia i glosy

 • Stefan Reps
  Przegląd orzecznictwa sądowego z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych (opublikowanego w IV kwartale 2004 r.)

Przepisy prawne

 • Beata Mrozowska
  Nowe zmiany w ustawodawstwie dotyczącym pośrednictwa ubezpieczeniowego

Bibliografia

 • Tadeusz Sangowski, Sylwia Młodyszewska
  Wybrane pozycje za IV kwartał 2004 r. (oraz uzupełnienie do bibliografii za lata 2002 i 2003)

Numer 1 (42) 2005

Artykuły i rozprawy

 • Beata Mrozowska, Aldona Wnęk, Ewa Glabas
  Ochrona klienta zakładu ubezpieczeń w prawie polskim na tle porządku prawnego Unii Europejskiej (cz. 1)
 • dr Waldemar Jaroch
  Nowe zagrożenia przestępczością ubezpieczeniową i środki jej przeciwdziałające
 • dr Jens Vassel
  Ubezpieczenie ochrony prawnej w Europie i w Polsce
 • Jacek Reps
  Ubezpieczenia majątkowe a podatek dochodowy i podatek VAT (cz. 1)
 • Katarzyna Malinowska
  Współczesne tendencje rozwoju prawa umowy ubezpieczenia

Orzeczenia i glosy

 • Stefan Reps
  Przegląd orzecznictwa sądowego z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych (opublikowanego w III kwartale 2004 r.)
 • prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski
  Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 22 kwietnia (sygn. akt II CK 144/03)

Przepisy prawne

 • Jacek Zieliński
  Nowe przepisy związane z działalnością ubezpieczeniową

Bibliografia

 • Tadeusz Sangowski, Sylwia Młodyszewska
  Wybrane pozycje za III kwartał 2004 r. (oraz uzupełnienie do bibliografii za lata 2002 i 2003)

Nr 4 (41) 2004

 • Elementy cywilnoprawne w ubezpieczeniu społecznym – prof. dr hab. Inetta Jędrasik-Jankowska
 • Wyzwania stojące przed polskim rynkiem ubezpieczeń w świetle implementacji MSR i MSSF – Katarzyna Kędziora
 • Solvency I i projekt Solvency II – aktualne i proponowane zmiany w zakresie wypłacalności zakładów ubezpieczeń –
  dr Robert Kurek
 • Polskie prawo ubezpieczeniowe po nowelizacji na tle standardów prawa unijnego – Katarzyna Ludwichowska

Nr 3 (40) 2004

 • Nowe prawo ubezpieczeniowe a ubezpieczenie morskie: refleksje na temat kierunków rozwoju prawa ubezpieczeniowego – prof. zw. dr hab. Jan Łopuski
 • Ocena stanu reformy ustawodawstwa ubezpieczeniowego – prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski,
  prof. zw. dr hab. Tadeusz Sangowski.
 • Proces integracji prawa kontraktów w ubezpieczeniach – prof. dr hab. Zdzisław Brodecki
 • Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za szkody wyrządzone przez posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym osobom im bliskim – Stefan Reps
 • Z tradycji ubezpieczeń gospodarczych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego – Andrzej Bielecki

Nr 2 (39) 2004

 • Wybrane problemy odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia OC pośredników ubezpieczeniowych – Paweł Sukiennik
 • Podmiotowa czy przedmiotowa definicja pośrednictwa – Tomasz Mintoft-Czyż
 • Przeniesienie portfela ubezpieczeń oraz inne porozumienia zakładów ubezpieczeń odnośnie do portfela ubezpieczeń –
  Beata Mrozowska, Aldona Wnęk
 • Zakres obowiązku prewencji w prawie ubezpieczeń gospodarczych. Uwagi na tle art. 826 k.c. – dr Dariusz Fuchs
 • Interes członków otwartych funduszy emerytalnych – Daniel Nowicki, Zbigniew Józef Roszewski
 • Wybrane aspekty opodatkowania dochodów zakładów ubezpieczeń – Sławomir Chwierut

Nr 1 (38) 2004

 • Umowa ubezpieczenia w kodeksie cywilnym po nowelizacji – prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski
 • Regulacje prawne w zakresie swobody świadczenia usług – wybrane aspekty – Beata Mrozowska, Aldona Wnęk
 • Reorganizacja i likwidacja zakładów ubezpieczeń w świetle Dyrektywy 2001/17/EC i jej wdrożenie do prawa polskiego – Joanna Jackowska
 • Wpływ podatku akcyzowego na wysokość odszkodowania ubezpieczeniowego – Jacek Reps
 • Kontrola wewnętrzna jako czynnik osiągnięcia sukcesu w działalności zakładów ubezpieczeń – Aleksander Soczewko

Nr 4 (37) 2003

 • Rynek ubezpieczeniowy w Polsce. Cechy charakterystyczne i determinanty rozwoju – prof. zw. dr hab. Jerzy Łańcucki.
 • Koncepcja triggerów na tle znowelizowanego art. 822 k.c. – konsekwencje prawne i praktyczne – prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski
 • Wpływ postępowania karnego na postępowanie likwidacyjne zakładów ubezpieczeń – Stefan Reps
 • Rachunkowość ubezpieczeniowa w świetle Międzynarodowych Standardów Rachunkowości – Katarzyna Kędziora
 • „Trzeci filar” polskiego systemu emerytalnego w pierwszym filarze Unii Europejskiej – czyli kwestia dostosowania części uzupełniającej systemu emerytalnego do acguis communautaire – Remigiusz Borowski

Nr 3 (36) 2003

 • Ochrona interesów poszkodowanych w świetle projektu Piątej Dyrektywy w sprawie   ubezpieczeń  od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych – Mariusz W. Wichtowski.
 • Czy ryzyko ubezpieczeniowe jest podstawowym ryzykiem w działalności zakładów ubezpieczeń? – Aleksander Soczewko
 • Przestępczość na rynku ubezpieczeń – próba systematyki. Autor: Jacek Reps.
 • Sztuka wyboru – w sieci poglądów na temat właściwego sposobu regulacji Otwartych Funduszy Emerytalnych – Remigiusz Borowski.
 • Otwarte Fundusze Emerytalne – jakie zmiany są naprawdę potrzebne? – dr Jarosław Jamka

Nr 2 (35) 2003

 • Nadzór państwa nad działalnością ubezpieczeniową – prof. zw. dr hab. Jerzy Łańcucki
 • Przeniesienie własności ubezpieczonej rzeczy na zakład ubezpieczeń – Stefan Reps
 • Wybrane aspekty prawne świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną – Paweł Sukiennik
 • Zakres i znaczenie wyłączenia niektórych kategorii porozumień zawieranych między przedsiębiorcami prowadzącymi działalność ubezpieczeniową spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję – Joanna Jackowska
 • Ochrona konsumenta usługi ubezpieczeniowej i wyrównanie płaszczyzny dla konkurencji w świetle dyrektywy Unii Europejskiej z 30 września 2002 r. (cz. 2) – Tomasz Mintoft-Czyż
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej brokerów ubezpieczeniowych – oczekiwania a praktyka rynku ubezpieczeniowego – Jacek Kliszcz, Bogusław Piechula
 • Zamówienia publiczne w praktyce ubezpieczeniowej – zarys problemów – Marcin Z. Broda

Nr 1 (34) 2003

 • Roszczenia zakładów opieki zdrowotnej i kas chorych o zwrot kosztów świadczeń zdrowotnych: niektóre kwestie prawne – prof. zw. dr hab. Jan Łopuski
 • Roszczenia osobowe przysługujące poszkodowanym w wypadkach drogowych oraz osobom uprawnionym – Danuta Bentkowska
 • Charakter prawny świadczeń w ubezpieczeniach osobowych – Marian Łochutko
 • Ochrona konsumenta usługi ubezpieczeniowej i wyrównanie płaszczyzny dla konkurencji w świetle dyrektywy
 • Unii Europejskiej z 30 września 2002 r. (cz. 1) – Tomasz Mintoft-Czyż
 • Doświadczenia zakładów ubezpieczeń w stosowaniu ustawy o ochronie danych osobowych – Detlef Gaudyn

Nr 4 (33) 2002

 • Roszczenie kas chorych do sprawców czynów niedozwolonych oraz zakładów ubezpieczeń o zwrot świadczeń zdrowotnych – Stefan Reps, Jacek Reps
 • Opodatkowanie polis na życie z elementem inwestycyjnym – Andrzej Dębiec, Aleksander Kaźmierski
 • Rola aktuariusza i nadzór wewnętrzny – Anna Pietrzykowska

Nr 3 (32) 2002

 • Istota ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski
 • Zbieg roszczeń z tytułu ubezpieczenia ze środkami karnymi o charakterze majątkowym – Stefan Reps
 • Szczególne zasady rachunkowości zakładów ubezpieczeń w świetle zmian obowiązujących od 1 stycznia 2002 r. – Katarzyna Kędziora.

Nr 2 (31) 2002

 • W sprawie wykładni art. 827 par. 1 k.c. i potrzeby nowego uregulowania umowy ubezpieczenia – prof. zw. dr hab. Jan Łopuski
 • Ubezpieczeniowe i gwarancyjne modele kompensacji szkód wyrządzonych przy leczeniu – prof. dr hab. Mirosław Nestorowicz
 • Odpowiedzialność cywilna i ubezpieczeniowa lekarzy chirurgów – prof. zw. dr hab. med. Henryk Karoń
 • Zasada odszkodowania w ubezpieczeniach gospodarczych (cz.II) – dr Maciej Kaliński

Nr 1 (30) 2002

 • Zagadnienia umowy ubezpieczenia w nowym ustawodawstwie ubezpieczeniowym – dr Władysław W. Mogilski
 • Monitorowanie wypłacalności zakładów ubezpieczeń – dr Wojciech Bijak
 • Zasada odszkodowania w ubezpieczeniach gospodarczych (cz. 1) – dr Maciej Kaliński
 • Rola reasekuracji w zarządzaniu ryzykiem katastroficznym – Jacek Kugacz

Nr 4 (29) 2001

 • Kierunki zmian w zakresie monitorowania wypłacalności zakładów ubezpieczeń w krajach Unii Europejskiej – Elżbieta Wanat-Połeć, Wojciech Bijak
 • Znaczenie regulacji ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny dla ubezpieczeń (cz. 2) – dr Dariusz Fuchs
 • Ubezpieczenia na życie jako element trzeciego filaru systemu ubezpieczeń społecznych – Piotr Czublun

Nr 3 (28) 2001

 • Sprawozdawczość zakładów ubezpieczeń a zmiany przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawy o rachunkowości – Katarzyna Kędziora
 • Znaczenie regulacji ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny dla ubezpieczeń (cz. I) – dr Dariusz Fuchs
 • Umowa agencyjna z agentem ubezpieczeniowym – Piotr Hyrlik
 • Miejsce i rola brokera ubezpieczeniowego na polskim rynku ubezpieczeń w odniesieniu do UE – Joanna Królikowska

Nr 2 (27) 2001

 • Konwencja lugańska i jej znaczenie dla praktyki ubezpieczeniowej – prof. zw. dr hab. Jan Łopuski
 • Czwarta Dyrektywa w sprawach ubezpieczeń komunikacyjnych – nowe wyzwanie dla europejskiego i polskiego rynku ubezpieczeniowego – dr Mariusz Wichtowski.
 • Podstawy prawne i zasady przetwarzania danych osobowych przez zakłady ubezpieczeń – Jarosław Trelka
 • Zasady ubezpieczeń eksportowych w świetle zmian dokonanych nowelą z 16 listopada 2000 r. – Agata Jaworska

Nr 1 (26) 2001

 • Nowe zasady gospodarki finansowej zakładów ubezpieczeń w świetle ustawy z 21 lipca 2000 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej – Aleksander Soczewko
 • Konstrukcja claims made policy na gruncie prawa polskiego – Katarzyna Malinowska-Kamińska
 • Rachunkowość zakładów ubezpieczeń a zmiany ustawy o rachunkowości – Katarzyna Kędziora
 • Ryzyko obejmowane ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczeń kredytów eksportowych prowadzonych z poparciem państwa – przepisy Unii Europejskiej – Jolanta Gajda

Nr 4 (25) 2000

 • Wybrane zagadnienia ochrony konsumenta usługi ubezpieczeniowej – dr Dariusz Fuchs
 • Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w Polsce – perspektywy rozwoju – Paweł Sztwiertnia
 • Wybrane aspekty prawne nowego modelu ubezpieczeń ekologicznych – dr Dorota Maśniak

Nr 3 (24) 2000

 • Dochodzenie roszczeń z obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych – prof. zw. dr hab. Adam Szpunar
 • Założenia systemowe projektu nowej regulacji prawnej ubezpieczeń obowiązkowych – zagadnienia wybrane – dr Władysław W. Mogilski
 • Ubezpieczeniowy wymiar zasady swobody umów – Paweł Sukiennik
 • Pooling międzynarodowy w grupowych ubezpieczeniach na życie – dr Roman Fulneczek
 • Oszustwa w ubezpieczeniach na życie. Doświadczenia PZU Życie S.A. – dr Ludwik M.Brodzki

Nr 2 (23) 2000

 • Zawieranie umów ubezpieczenia metodą elektroniczną – wybrane aspekty prawne – Katarzyna Przewalska
 • Ocena projektu Ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym w świetle postanowień projektu Dyrektywy UE w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego – Tomasz Mintoft-Czyż
 • Ubezpieczenia odpowiedzialności za produkt – prawne aspekty odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń – Katarzyna Malinowska-Kamińska.
 • System jakości w zakładzie ubezpieczeń na przykładzie Towarzystwa Ubezpieczeniowego „Compensa” S.A. – dr Grażyna Brocka

Nr 1 (22) 2000

 • Czynniki wpływające na skuteczność nadzoru nad działalnością zakładów ubezpieczeń – prof. zw. dr hab. Jerzy Łańcucki
 • Z zagadnień ubezpieczenia morskiego: czy odchodzenie od ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej? – prof.zw.dr hab. Jan Łopuski
 • Miejsce i rola urzędu Rzecznika Ubezpieczonych w systemie ochrony praw i interesów konsumentów na polskim rynku ubezpieczeniowym – perspektywy i główne kierunki zmian – dr Stanisław Rogowski
 • Nowe wyzwania dla ubezpieczeń na życie w Polsce u progu XXI w. – prof. dr Aleksandra Wiktorow
 • Przestępstwa związane z prowadzeniem zakładu ubezpieczeń – dr Krzysztof Lewandowski.
 • Zakłady ubezpieczeń a system powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych – Aldona Wnęk, Andrzej Abramczuk

Nr 4 (21) 1999

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządców nieruchomości – prof. dr hab. Tadeusz Sangowski
 • Deklaracja ryzyka ubezpieczeniowego – Marian Łohutko
 • Ocena ryzyka w ubezpieczeniach na życie a przetwarzanie danych osobowych – Piotr Czublun
 • Działalność lokacyjna zakładów ubezpieczeń w Polsce – Jarosław Kiersznowski
 • Wybrane cechy umowy ubezpieczenia majątkowego – dr Dariusz Fuchs
 • Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny a upadłość zakładu ubezpieczeń – Maria Janczyk

Nr 3 (20) 1999

 • Koszt usługi likwidacji szkody jako element odszkodowania z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych – prof. zw. dr hab. Andrzej Wąsiewicz, Marcin Orlicki
 • Nadzór nad działalnością głównego oddziału zagranicznego zakładu ubezpieczeń – Danuta Wałcerz
 • Problematyka ubezpieczeniowa w działalności Rzecznika Praw Obywatelskich – Ryszard Zelwiański
 • Renta na rzecz pozostałego przy życiu małżonka – prof. zw. dr hab. Adam Szpunar
 • Nowe ubezpieczenie emerytalne a ubezpieczenia na życie – Aleksandra Wiktorow
 • Prawo pośrednika do portfela – Tomasz Mintoft-Czyż
 • Regulacje antydumpingowe dotyczące ubezpieczeń gospodarczych – Stefan Reps
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej władz i funkcjonariuszy spółek kapitałowych (D&O), cz.2 – Paweł Sukiennik

Nr 2 (19) 1999

 • Charakter prawny polisy ubezpieczeniowej – prof. zw. dr hab. Adam Szpunar
 • Rachunkowość w reasekuracji biernej – Urszula Gąsior
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej władz i funkcjonariuszy spółek kapitałowych (D&O), cz. 1 – Paweł Sukiennik
 • Umowa ubezpieczenia grupowego na życie z funduszem inwestycyjnym jako forma pracowniczego programu emerytalnego – Piotr Hyrlik, Katarzyna Malinowska
 • Interes ubezpieczeniowy w ubezpieczeniach morskich na rynku angielskim – Grzegorz Pinker
 • Polskie prawo ubezpieczeń w przededniu integracji z UE – zakres koniecznych dostosowań – Piotr Jaworski, Jarosław Wierzbicki

Nr 1 (18) 1999

 • Urząd Rzecznika Ubezpieczonych w teorii i praktyce – Stanisław Rogowski
 • Uwagi o sprzedaży skradzionych samochodów – prof. .zw. dr hab. Adam Szpunar
 • Tendencje rozwojowe systemu prawnego ubezpieczeń obowiązkowych – dr Władysław W. Mogilski
 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów przyjmujących zamówienia na świadczenia zdrowotne – Katarzyna Policha
 • Ochrona danych osobowych – Liliana Sobieska, Piotr Czublun
 • Rola zakładów ubezpieczeń w drugim filarze reformy zabezpieczeń społecznych – AgnieszkaBinięda,Aldona Wnęk

Nr 4 (17) 1998

 • Kilka uwag na tle funkcjonowania ogólnych warunków ubezpieczeń – prof. zw .dr hab. Andrzej Wąsiewicz
 • W sprawie dopuszczalności spełnienia świadczenia z umowy ubezpieczenia w formie restytucji naturalnej (przywrócenia stanu poprzedniego) – Beata Balas-Noszczyk, Katarzyna Malinowska
 • Instytucja kulancji w polskim prawie ubezpieczeniowym – Marcin Orlicki
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych – Stefan Reps
 • Możliwości wykorzystania ratingu w procesie podejmowania decyzji przez podmioty polskiego rynku ubezpieczeń – Witold Jaworski, Jacek Lisowski

Nr 3 (16) 1998

 • Przygotowania do dalszego otwarcia polskiego rynku ubezpieczeń – projekt nowelizacji ustawy o działalności ubezpieczeniowej – Beata Mrozowska
 • Odrębności kapitałowe towarzystw ubezpieczeń wzajemnych i ich konsekwencje – dr Maria Kuchlewska
 • Kształtowanie odpowiedzialności ubezpieczyciela i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody w środowisku – Piotr Wójcik
 • Profesjonaliści w ubezpieczeniach – selekcja, ewaluacja i motywowanie – dr Andrzej Wilk
 • Wycena wartości przedsiębiorstw – kontrowersje, funkcje, metody – prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska,dr Maciej Zawadzki
 • Szkoda wyrządzona przez małżonka w majątku wspólnym – polemika – dr hab. Tomasz Sokołowski
 • Odpowiedź na artykuł Tomasza Sokołowskiego „Szkoda wyrządzona przez małżonka w majątku wspólnym – polemika” – prof. zw. dr hab. Adam Szpunar

Nr 2 (15) 1998

 • Okres urzędowania a czas trwania mandatu członków zarządu spółek kapitałowych – prof. zw. dr hab. Stanisław Sołtysiński, prof. dr hab. Aurelia Nowicka
 • O szkodzie wyrządzonej przez jednego z małżonków w majątku wspólnym – prof. zw. dr hab. Adam Szpunar
 • Projekt ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym – uwagi polemiczne – prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski
 • Zawieranie umów ubezpieczenia odbiegających od treści ogólnych warunków ubezpieczenia – Stefan Reps
 • Umowa ubezpieczenia w prawodawstwie Unii Europejskiej a reforma polskiego prawa ubezpieczeniowego – dr Dariusz Fuchs
 • Dylematy reformy systemu emerytalnego. Uwagi na tle raportu Pt. „Reforma systemu emerytalnego” – Piotr Kurowski

Nr 1 (14) 1998

 • Roszczenia kilku osób poszkodowanych w jednym wypadku samochodowym – prof. zw. dr hab. Adam Szpunar
 • Ubezpieczeniowa zasada wzajemności – jej istota i konsekwencje prawne – prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski
 • Odszkodowanie ubezpieczeniowe w razie szkody wyrządzonej w majątku wspólnym przez jednego z małżonków – dr hab. Tomasz Sokołowski
 • Założenia do ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym – Beata Balas-Noszczyk
 • Przewidywane zmiany regulacji w zakresie kontroli ubezpieczeń obowiązkowych – Katarzyna Przewalska
 • Z problematyki obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolnych – Andrzej Szuchnik
 • Regulacja prawna odpowiedzialności za szkody wyrządzone w środowisku i jej ubezpieczenie w Niemczech – Alfred Henneboehl
 • Jeszcze o miernikach. Kondycja przedsiębiorstwa a jego wartość – prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska

Nr 4 (13) 1997

 • Ocena działalności ubezpieczeniowej zakładu ubezpieczeń – prof.dr hab. Jerzy Łańcucki
 • Odpowiedzialność cywilna za szkodę w środowisku według prawa polskiego. Część I – Piotr Wójcik
 • Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za szkodę na osobie wyrządzoną ruchem pojazdu mechanicznego – prof. zw. dr hab. Andrzej Wąsiewicz
 • Zagraniczne inwestycje kapitałowe zakładów ubezpieczeń – Aldona Wnęk
 • Najnowsza zmiana ustawy o działalności ubezpieczeniowej – Beata Mrozowska
 • Praktyczne problemy działalności agentów ubezpieczeniowych – Andrzej Wieczorek
 • Projektowane zmiany w ogólnych warunkach obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów – Katarzyna Przewalska

Nr 3 (12) 1997

 • Koncepcja legislacyjnej przebudowy systemu prawa ubezpieczeń gospodarczych – prof. zw. dr hab. Andrzej Wąsiewicz
 • Sytuacja na polskim rynku ubezpieczeń w 1996 r. – Danuta Wałcerz, Elżbieta Wanat-Połeć
 • Od klasycznych ubezpieczeń na życie do ubezpieczeń z funduszem inwestycyjnym – Agnieszka Piotrowska
 • Wybrane problemy związane z ubezpieczeniem mienia będącego przedmiotem leasingu – Stanisław Wlazło
 • Rola i znaczenie underwritingu w kształtowaniu i realizacji strategii firmy ubezpieczeniowej – Iwona Rogala

Nr 2 (11) 1997

 • Forma organizacyjno-prawna działalności ubezpieczeniowej – prof. dr hab. Kazimierz Kruczalak
 • Promowanie ubezpieczeń życiowych w systemie podatkowym – Beata Mrozowska, Aldona Wnęk
 • Wycena ryzyka w ubezpieczeniach nieżyciowych – dr Wojciech Otto
 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej doradców podatkowych – Władysław W. Mogilski
 • Przepływy pieniężne – dobrodziejstwo czy balast sprawozdawczości finansowej ? – prof. dr Elżbieta Mączyńska
 • Kontrola zakładów ubezpieczeń dokonywana na podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej – Piotr Hyrlik

Nr 1 (10) 1997

 • Legitymacja bierna w procesie odszkodowawczym z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych – prof. .zw. dr hab. Adam Szpunar
 • Ubezpieczenia obowiązkowe w polskim systemie prawnym – dr Władysław W. Mogilski
 • Zawarcie umowy ubezpieczenia w świetle zmian ustawy o działalności ubezpieczeniowej – Stefan Reps
 • Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za czynności agenta – zagadnienia praktyczne – prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski
 • Systemy jakości – wyzwanie dla polskiego rynku ubezpieczeniowego – Jolanta Szeląg
 • Integracja międzynarodowa Polski a zmiany w polskim prawie ubezpieczeniowym – Beata Mrozowska, Aldona Wnęk
 • Perspektywy rozwoju rynku ubezpieczeniowego w Polsce (referat wygłoszony na III Kongresie Ubezpieczeniowców Polskich 12.X.1996 r.) – dr Anatol Adamski

Nr 4 (9) 1996

 • Nowe funkcje instytucji ubezpieczeniowych w świetle reformy ubezpieczeń społecznych – prof. dr hab. Stanisława Golinowska
 • Polskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych w Systemie Zielonej Karty – Barbara Just
 • Odszkodowanie ubezpieczeniowe, jego ograniczenia i wyłączenia – prof. zw. dr hab. Andrzej Wąsiewicz
 • Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za czynności agenta – zagadnienia praktyczne – prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski
 • Kompetencja zakładu ubezpieczeń do wprowadzenia nowych lub zmienionych ogólnych warunków ubezpieczenia dobrowolnego (wzorca umownego) – Krzysztof W. Kubiński
 • Przesłanki sojuszy strategicznych ubezpieczycieli i banków – dr Ewa Wierzbicka
 • Jeszcze w sprawie sposobu powoływania towarzystw ubezpieczeń wzajemnych (głos w dyskusji) – Beata Mrozowska

Nr 3 (8) 1996

 • Problemy rynku ubezpieczeń w Polsce – Jan Bogutyn
 • Wypłacalność zakładów ubezpieczeń – Danuta Wałcerz
 • Prawna ochrona konsumenta usługi ubezpieczeniowej – prof. dr hab. Jan Kufel
 • Zarządzanie ryzykiem – Mirosław Zdanowski
 • Odszkodowanie w razie szkody w pojeździe mechanicznym – prof.. zw. dr hab. Andrzej Wąsiewicz
 • Odszkodowanie ubezpieczeniowe za utracone korzyści – prof. .dr hab. Eugeniusz Kowalewski
 • Jeszcze w sprawie przestępczości na szkodę ubezpieczyciela – prof. dr hab. Eugeniusz Kędra

Nr 2 (7) 1996

 • Nadzór ubezpieczeniowy – Danuta Wałcerz
 • Rola ubezpieczeń w systemie finansowym państwa – Krzysztof Kalicki, Elżbieta Wanat-Połeć
 • Ryzyko ubezpieczeniowe – podstawowe pojęcia i terminologia – prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski
 • Underwriting w ubezpieczeniach życiowych – Władysław Jamroży
 • Świadczenia w razie śmierci osoby bliskiej – prof. zw. dr hab. Adam Szpunar
 • Znowelizowana ustawa o działalności ubezpieczeniowej a przepisy kodeksu handlowego – Marian Imbierski
 • Wpływ członkostwa Polski w OECD na regulacje prawne i działalność zakładów ubezpieczeń – Beata Mrozowska, Aldona Wnęk
 • Przestępczość ubezpieczeniowa w świetle teorii i praktyki – prof. dr Tadeusz Rydzek

Nr 1 (6) 1996

 • Urząd Rzecznika Ubezpieczonych – dr Stanisław Rogowski
 • Sytuacja finansowa zakładów ubezpieczeń na 30 września 1995 r. – dr Dariusz Błaszczuk
 • Niektóre aspekty działalności zakładów ubezpieczeń na życie w warunkach znowelizowanej ustawy ubezpieczeniowej – prof. dr hab. Eugeniusz Stroiński
 • Margines wypłacalności oraz jego znaczenie dla określenia standingu finansowego zakładu ubezpieczeń – prof.dr hab. Tadeusz Sangowski
 • Marketing w działalności ubezpieczeniowej – prof. dr hab. Henryk Mruk
 • Broker ubezpieczeniowy w świetle nowej regulacji prawnej – zagadnienia cywilnoprawne – prof. dr hab.Eugeniusz Kowalewski
 • Status agenta ubezpieczeniowego po nowelizacji ustawy o działalności ubezpieczeniowej – Beata Mrozowska

Nr 4 (5) 1995

 • Zmiany w stanie prawnym regulującym ubezpieczenia gospodarcze – prof. zw. dr hab. Andrzej Wąsiewicz
 • Warunki podejmowania działalności ubezpieczeniowej – Aldona Wnęk
 • Gospodarka finansowa zakładów ubezpieczeń – prof. zw. dr hab. Jerzy Łańcucki
 • Nadzór ubezpieczeniowy – Andrzej Jasiński
 • Normy prawne o charakterze ostrożnościowo-ochronnym w znowelizowanej ustawie o działalności ubezpieczeniowej – Zofia Pawlak
 • Zmiany w prawnej regulacji działalności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych – Wojciech Marek
 • Pośrednictwo ubezpieczeniowe w świetle noweli do ustawy o działalności ubezpieczeniowej – Roman Fulneczek
 • Ewolucja przepisów karnych związanych z ubezpieczeniami osobowymi i majątkowymi – Marian Łohutko
 • Ubezpieczenia w rządowym programie „Strategia dla Polski” – prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska
 • Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst ujednolicony)

Nr 3 (4) 1995

 • Kilka refleksji na temat związku przyczynowego – prof. dr hab. Zdzisław Brodecki
 • Związek przyczynowy w ubezpieczeniach – prof. dr hab. Andrzej Koch
 • Nasciturus jako podmiot roszczeń odszkodowawczych – prof. dr hab. Tadeusz Smyczyński
 • Wpływ podatku VAT i akcyzy na wysokość świadczenia ubezpieczeniowego – Stefan Reps i Jacek Reps
 • Ubezpieczyciel jako gwarant – Jacek Kukiełka
 • Ustawa – Prawo dewizowe i konkurencyjność krajowych towarzystw ubezpieczeniowych – dr Jerzy Pietrewicz
 • Jeszcze o zmianach w przepisach o rachunkowości ubezpieczeniowej – Agnieszka Berka

Nr 2 (3) 1995

 • Nielegalna działalność zagranicznych towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce – Dariusz J.Błaszczuk
 • O potrzebie powstania polskiej firmy reasekuracyjnej – Roman Fulneczek
 • Zmiany w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów – prof. zw. dr hab. Andrzej Wąsiewicz
 • Roszczenia regresowe Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego – prof. dr hab. Bogusław Gawlik
 • Znaczenie prawne zawiadomienia ubezpieczyciela o wypadku – Stefan Reps
 • Upadłość zakładu ubezpieczeń – Jacek Pasikowski
 • Szczegółowe zasady prowadzenia rachunkowości przez ubezpieczycieli w świetle nowych uregulowańprawnych – Jan Piątek
 • VAT w szkodzie – Tomasz Mintoft-Czyż
 • Wpływ nowej ustawy – Prawo dewizowe na działalność zakładów ubezpieczeniowych – Jacek Kowalewski
 • Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawa Ubezpieczeniowego (AIDA) – prof. dr hab. Eugeniusz Stroiński
 • Udział Sekcji Polskiej w pracach AIDA – Witold Janusz

Nr 1 (2) 1995

 • Instytucjonalne formy ochrony konsumenta w sferze ubezpieczeń gospodarczych – prof..zw. dr hab. Jerzy Łańcucki
 • Instytucja rzecznika w systemie ubezpieczeń gospodarczych (na przykładzie Szwajcarii) – prof. dr hab.Tadeusz Sangowski
 • Charakter prawny ogólnych warunków ubezpieczeń – dr Władysław W. Mogilski
 • W sprawie ważności niektórych klauzul umowy ubezpieczenia – prof. zw. dr hab. Jan Łopuski
 • Zmiana ogólnych warunków ubezpieczenia a treść umowy ubezpieczenia – prof. dr hab. Jan Kufel
 • Zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę jako świadczenie z obowiązkowego ubezpieczenia OC – prof. dr hab.Janina Panowicz-Lipska
 • Zakłady ubezpieczeń a Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – praktyka i problemy prawne – Stefan Reps

Nr 1 (1) 1994

 • W sprawie zmian w stanie prawnym regulującym ubezpieczenia – prof. zw. dr hab. Andrzej Wąsiewicz
 • Fundusze i rezerwy ubezpieczeniowe w świetle projektu nowelizacji ustawy o działalności ubezpieczeniowej – prof. zw. dr hab. Jerzy Łańcucki
 • O potrzebie wypracowania nowego podejścia do instytucji ubezpieczenia w Polsce – Roman Fulneczek
 • Ubezpieczenie kontraktów i kredytów eksportowych – Beata Mrozowska, Aldona Wnęk
 • Wybrane aspekty prawne ustawy o ubezpieczeniach kontraktów eksportowych – Krzysztof W.Kubiński
 • Venture capital jako niezbędny element koncepcji rozwoju rynku ubezpieczeniowego w Polsce – prof. dr hab.Elżbieta Mączyńska
 • Przedawnienie roszczeń ubezpieczeniowych – prof. zw. dr hab. Adam Szpunar