Artykuły dostępne w formie PDF

Artykuły do użytku indywidualnego. Cytowanie fragmentów publikacji jest możliwe wyłącznie z powołaniem się na źródło.

Rok 2018Rok 2017Rok 2016Rok 2015Rok 2014Rok 2013Rok 2012Rok 2011

Numer 4 (97) 2018:

 • Szymon Byczko,  Bartosz Kucharski
  Obowiązek lojalności mocodawcy wobec brokera ubezpieczeniowego
  Pobierz PDF
 • Katarzyna Malinowska
  Notion of „Large Risks” – Legal Considerations in the Context of Polish and European Law
  Pobierz PDF
 • Artur Gruszczyński
  Interes ubezpieczeniowy w ubezpieczeniach osobowych
  Pobierz PDF
 • Beata Mrozowska-Bartkiewicz , Wojciech Łuczka
  Problematyka prawna funkcjonowania oddziału zagranicznego zakładu ubezpieczeń – za czy przeciw?
  Pobierz PDF
 • Katarzyna Kędziora (biegły rewident)
  MSSF 17 „Umowy ubezpieczenia” w świetle raportu EIOPA
  Pobierz PDF

Numer 3 (96) 2018:

 • Anna Tarasiuk, Bartosz Wojno
  Analiza wymagań i potrzeb klienta w procesie dystrybucji ubezpieczeń
  Pobierz PDF
 • Magdalena Szczepańska
  Wynagrodzenie brokera ubezpieczeniowego w świetle ustawy o dystrybucji ubezpieczeń
  Pobierz PDF
 • Karol Rajewski
  Funkcja compliance w strukturze organizacyjnej zakładów ubezpieczeń – wyzwania i aspekty praktyczne
  Pobierz PDF
 • Dorota Maśniak
  „Ruch pojazdu” jako przesłanka odpowiedzialności ubezpieczyciela OC posiadacza ciągnika rolniczego lub pojazdu wolnobieżnego – znaczenie orzeczenia TS C 514/16 Rodrigues de Andrade
  Pobierz PDF
 • Małgorzata Serwach
  Termin wniesienia wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego – wątpliwości praktyczne oraz prawne
  Pobierz PDF
 • Małgorzata Więcko-Tułowiecka
  EIOPA’s Preparatory Guidelines on Produkt Oversight and Governance Arrangements by Insurance Undertakings and Insurance Distributors in the Context of Polish Recomendation on Product Management
  Pobierz PDF

Numer 2 (95) 2018:

 • Jerzy Łańcucki
  Klient na cyfrowym rynku ubezpieczeniowym
  Pobierz PDF
 • Katarzyna Malinowska
  Aspekty prawne ubezpieczenia cyber ryzyk
  Pobierz PDF
 • Marcin Orlicki
  Niedozwolone powiązania miedzy brokerami i agentami ubezpieczeniowymi
  Pobierz PDF
 • Beata Mrozowska-Bartkiewicz, Aldona Wnęk
  Problem identyfikacji i zarządzania konfliktem interesów w działalności zakładu ubezpieczeń
  Pobierz PDF
 • Dorota Walerjan
  Zwolnienie od podatku VAT usług świadczonych przez pośredników ubezpieczeniowych – wykładnia zakresu zwolnienia w świetle aktualnej praktyki podatkowej
  Pobierz PDF
 • Renata Orzechowska
  Zabezpieczenia finansowe na tle nowej ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Zagadnienia wybrane w zakresie wykonywania gwarancji ubezpieczeniowych
  Pobierz PDF

Numer 1 (94) 2018:

 • Monika Szaraniec
  Działalność transgraniczna pośredników ubezpieczeniowych w UE. Aspekty publicznoprawne
  Pobierz PDF
 • Małgorzata Serwach
  Civil liability insurance – evolution and directions of changes
  Pobierz PDF
 • Tomasz Młynarski
  Kilka uwag o pojęciu klienta podmiotu rynku finansowego
  Pobierz PDF
 • Mariusz Zelek
  Działanie na własne ryzyko a zgoda poszkodowanego i jego przyczynienie się do powstania lub zwiększenia szkody
  Pobierz PDF
 • Beata Mrozowska-Bartkiewicz
  Implementation of Solvency II to Polish Insurance Law – Ancillary Transposition
  Pobierz PDF
 • Małgorzata Więcko-Tułowiecka
  Definicja nieszczęśliwego wypadku w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków i jej interpretacja w praktyce sądowej
  Pobierz PDF

Numer 4 (93) 2017:

 • Jerzy Łańcucki
  Ochrona klienta w aktach delegowanych i wykonawczych do dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń
  Pobierz PDF
 • Marcin Orlicki
  Ustandaryzowany dokument według ustawy o dystrybucji ubezpieczeń – zasady tworzenia i znaczenie prawne
  Pobierz PDF
 • Ariel Falkiewicz
  Zakład ubezpieczeń a klauzula antykumulacyjna w procesie karnym (art. 415 § 1 zd. 2 k.p.k.)
  Pobierz PDF
 • Radosław Poprawski
  Przedawnienie roszczenia zakładu ubezpieczeń z regresu nietypowego w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego
  Pobierz PDF
 • Beata Mrozowska-Bartkiewicz
  Implementation of the IDD Directive into Polish Legal Regime – Selected Issues (article in English language)
  Pobierz PDF
 • Piotr Dziel
  Determinants of Effective Combating Insurance Fraud within the Green Card System (article in English language)
  Pobierz PDF
 • Jacek Reps
  Przegląd orzecznictwa sądowego z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych
  Pobierz PDF
 • Tomasz Kwieciński, Jakub Pokrzywniak
  Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 16 lutego 2017 r. (III CZP 103/16) w sprawie odpowiedzialności UFG wobec osób bliskich nieubezpieczonego posiadacza pojazdu mechanicznego, który poniósł śmierć w wyniku wypadku spowodowanego przez kierującego tym pojazdem
  Pobierz PDF
 • Mariusz Zelak
  Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 3 marca 2017 r. (ICSK 213/16) dotyczącego uznania zgody na jazdę z pijanym kierowcą za przyczynienie się poszkodowanego do powstania szkody
  Pobierz PDF

Numer 3 (92) 2017:

 • Marcin Orlicki
  Wymogi prawne dotyczące zarządzania produktem ubezpieczeniowym w odniesieniu do umów ubezpieczeń obowiązkowych
  Pobierz PDF
 • Beata Mrozowska-Bartkiewicz
  Odmowa przyjęcia świadczenia ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach na życie
  Pobierz PDF
 • Anna Wilk
  Opłaty likwidacyjne w umowach ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – wybrane problemy orzecznictwa sądowego
  Pobierz PDF
 • Grzegorz Wolak
  Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez psa wykorzystywanego przez rolnika użytkowo w gospodarstwie rolnym w świetle przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych
  Pobierz PDF
 • Małgorzata Więcko-Tułowiecka
  The Role of European Insurance and Occupational Pensions Authority in the Formation of Consumer Protection in Insurance Contracts (article in English language)
  Pobierz PDF
 • Jacek Reps
  Przegląd orzecznictwa sądowego z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych
  Pobierz PDF
 • Michał P Ziemiak
  Glosa krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 16 czerwca 2016 r. (I FSK 179/15) dotyczącego opodatkowania podatkiem VAT pośrednictwa ubezpieczeniowego
  Pobierz PDF

Numer 2 (91) 2017:

 • Łukasz Zoń
  Działalność brokerska po implementacji dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń – uwagi praktyczne
  Pobierz PDF
 • Dr hab. Dorota Maśniak, dr Katarzyna Malinowska
  Czynności dystrybucyjne w nowym reżimie zawierania umów ubezpieczenia – wybrane aspekty implementacji dyrektywy nr 2016/97 w sprawie dystrybucji ubezpieczeń
  Pobierz PDF
 • Dr Monika Szaraniec
  Przyszły model pośrednictwa ubezpieczeniowego w Polsce w zakresie świadczenia usługi doradztwa – propozycje na tle dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (IDD)
  Pobierz PDF
 • Dr Bartosz Kucharski
  Broker ubezpieczeniowy jako wolny zawód
  Pobierz PDF
 • Dr hab. Jakub Pokrzywniak
  Rozliczenia pomiędzy brokerem ubezpieczeniowym a zakładem ubezpieczeń w świetle orzecznictwa sądowego w kontekście prac nad nową ustawą o dystrybucji ubezpieczeń
  Pobierz PDF
 • Dr hab. Magdalena Szczepańska
  Nowe ujęcie umowy ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym w świetle art. 23 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
  Pobierz PDF
 • Dr Małgorzata Serwach
  Recourse Claims between the Parties to the Liability Insurance Contract
  Pobierz PDF
 • Dorota Walerjan
  Nowelizacja przepisów o podatku VAT ograniczająca zakres zwolnienia z tego podatku – skutki dla podmiotów działających na rynku ubezpieczeń
  Pobierz PDF

Numer 1 (90) 2017:

 • Marcin Orlicki
  Znaczenie prawne informacji o istotnych elementach wzorca umowy w świetle art. 17 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
  Pobierz PDF
 • Beata Mrozowska-Bartkiewicz, Aldona Wnęk
  Funkcje kluczowe  w zakładzie ubezpieczeń
  Pobierz PDF
 • Dorota Maśniak
  Wpływ Rekomendacji KNF na ustalanie przez ubezpieczycieli wysokości zadośćuczynienia z tytułu szkody komunikacyjnej
  Pobierz PDF
 • Dagmara Wieczorek-Bartczak
  Zasada ostrożnego inwestora jako podstawa nowych regulacji działalności inwestycyjnej zakładów ubezpieczeń
  Pobierz PDF
 • Małgorzata Więcko-Tułowiecka
  Challenges of the Payment Protection Insurance Market – Analysis of European Tendencies in the Context of the Need for Legal Actions in Poland RAPORTY
  Pobierz PDF
 • Małgorzata Serwach
  Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 19 maja 2016 r. (III CZP 13/16) w sprawie postępowania przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
  Pobierz PDF

Numer 4 (89) 2016:

 • Monika Wałachowska
  Wyłączenie odpowiedzialności UFG za szkody wyrządzone posiadaczowi pojazdu mechanicznego przez kierującego nieubezpieczonym pojazdem a roszczenia osób pośrednio poszkodowanych
  Pobierz PDF
 • Damian Karwala
  Wpływ ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych na działalność zakładów ubezpieczeń – zagadnienia wybrane
  Pobierz PDF
 • Katarzyna Malinowska
  Insurance of Risks in Space Activities
  Pobierz PDF
 • Patryk Ciok
  Bezpośrednia likwidacja szkód komunikacyjnych – rozważania na tle istoty ubezpieczenia OC. Uwagi de lege ferenda
  Pobierz PDF
 • Małgorzata Serwach
  Legal Situation of a Doctor as an Insured Perpetrator In the Field of Medical Insurance
  Pobierz PDF

Numer 3 (88) 2016:

 • Marcin Orlicki
  Projektowanie typu ubezpieczenia („produktu ubezpieczeniowego”) według rekomendacji KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczących systemu zarządzania produktem
  Pobierz PDF
 • Mariusz Fras
  O dwóch typach umowy ubezpieczenia grupowego
  Pobierz PDF
 • Jakub Nawracała
  Odpowiedzialność proporcjonalna ubezpieczycielaw przypadku niedoubezpieczenia mienia
  Pobierz PDF
 • Włodzimierz Dzierżanowski
  Ubezpieczenia w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych a przepisy o zamówieniach publicznych
  Pobierz PDF
 • Wojciech Łuczka
  Nowe zasady oferowania umów ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym w świetle ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
  Pobierz PDF
 • Beata Mrozowska-Bartkiewicz, Piotr Wrzesiński
  Obsługa klienta zakładu ubezpieczeń w systemie FATCA i CRS
  Pobierz PDF
 • Jacek Reps
  Przegląd orzecznictwa sądowego z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych
  Pobierz PDF
 • Magdalena Szczepańska
  Glosa do postanoweinia Sądu Najwyższego z 3 grudnia 2015r. (III CZP 87/15)
  Pobierz PDF

Numer 2 (87) 2016:

 • Katarzyna Malinowska, Ilona Mosakowska
  Status zawodowy brokera ubezpieczeniowego a przemiany ustawodawcze w dziedzinie dystrybucji ubezpieczeń
  Pobierz PDF
 • Łukasz Zoń
  Implementacja dyrektywy o dystrybucji ubezpieczeń a praktyka działalności brokerskiej – uwagi de lege ferenda
  Pobierz PDF
 • Jakub Pokrzywniak
  Ogólne warunki ubezpieczenia w świetle kodeksu cywilnego oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – zagadnienia wybrane
  Pobierz PDF
 • Monika Wałachowska
  Zadośćuczynienie pieniężne a odsetki w świetle orzecznictwa sądowego i doktryny
  Pobierz PDF
 • Paweł Satkiewicz
  Skutki wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej C-40/15 Aspiro S.A. dla działalności ubezpieczeniowej
  Pobierz PDF
 • Katarzyna Kędziora
  Wpływ ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych na rynek ubezpieczeniowy – podejście rachunkowe
  Pobierz PDF
 • Małgorzata Serwach
  Submission Term Regarding a Request to Evaluate a Medical Event – Legal and Practical Doubts
  Pobierz PDF
 • Marek Monkiewicz
  Tendencies for Cooperation between Insurance Guarantee Funds on the Example of the International Forum of Insurance Guarantee Schemes (IFIGS)
  Pobierz PDF

Numer 1 (86) 2016:

 • Jerzy Łańcucki
  Regulatory aspects of supervision of insurance undertakings in insurance groups
  Pobierz PDF
 • Marcin Orlicki
  Kilka uwag o przepisach dotyczących ubezpieczeń na cudzy rachunek w nowej ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
  Pobierz PDF
 • Jacek Woronkiewicz
  Granice swobody kształtowania obowiązków prewencyjnych w umowie ubezpieczenia w świetle art. 826 i 827 k.c.
  Pobierz PDF
 • Damian Karwala
  Chmura obliczeniowa a nowa ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
  Pobierz PDF
 • Rafał Kubiak
  Środek kompensacyjny w postaci obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia – art. 46 k.k. po nowelizacji z 2015 r.
  Pobierz PDF
 • Beata Mrozowska-Bartkiewicz, Aldona Wnęk
  Funkcja compliance w zakładzie ubezpieczeń
  Pobierz PDF
 • Katarzyna Kędziora
  Wpływ ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej na rachunkowość i sprawozdawczość zakładów ubezpieczeń – wybrane zagadnienia
  Pobierz PDF

Numer 4 (85) 2015:

 • Jerzy Łańcucki
  Ochrona konsumentów w sektorze ubezpieczeń w regulacjach unijnych. Determinanty skuteczności przyjętych rozwiązań
  Pobierz PDF
 • Dorota Maśniak
  Znaczenie ustawowych zasad wnoszenia reklamacji i powołania Rzecznika Finansowego dla rynku ubezpieczeniowego
  Pobierz PDF
 • Justyna Orlicka
  Zakaz stosowania klauzul abuzywnych i missellingu w znowelizowanej ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów
  Pobierz PDF
 • Dr Małgorzata Serwach
  Medical Insurance in Polish and French Legal Systems
  Pobierz PDF
 • Magdalena Szczepańska
  Rezygnacja z umowy ubezpieczeniowej w umowie ubezpieczenia na życie na cudzy rachunek
  Pobierz PDF
 • Beata Mrozowska-Bartkiewicz
  Karencja w ubezpieczeniach w świetle orzecznictwa sądowego
  Pobierz PDF

Numer 3 (84) 2015:

 • Marcin Orlicki
  Bezpośrednia likwidacja szkód po zawarciu przez ubezpieczycieli ogólnorynkowego porozumienia
  Pobierz PDF
 • Beata Mrozowska-Bartkiewicz, Małgorzata Serwach
  Problematyka wypłaty osobom małoletnim świadczenia z umowy ubezpieczenia na życie
  Pobierz PDF
 • Wojciech Bijak, Arwid Mednis, Stanisław Garstka
  Uprawnienia ustawowe i możliwości działania UFG w kontekście przestępczości ubezpieczeniowej
  Pobierz PDF
 • Krzysztof Ostaszewski
  Emerging Insurance Regulation in the European Unin and the United States
  Pobierz PDF
 • Dorota Walerjan
  Wspólne świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczenieowego na rzecz zakładu ubezpieczeń przez dwóch lub więcej agentów ubezpieczeniowych w świetle ustawy o VAT
  Pobierz PDF
 • Piotr Górecki
  Podstawowe ryzyka ubezpieczeniowe w umowie ubezpieczenia dzieła sztuki
  Pobierz PDF

Numer 2 (83) 2015:

 • Dorota Maśniak
  Rekomendacje i wytyczne KNF – dialog nadzorowany, czyli „miękkie prawo” z twardym skutkiem
  Pobierz PDF
 • Justyna Orlicka
  Zmiany w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów
  Pobierz PDF
 • Beata Mrozowska-Bartkiewicz
  Charakter prawny ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
  Pobierz PDF
 • Piotr Wrzesiński
  Uchylenie się od skutków prawnych umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym na podstawie błędu lub podstępu
  Pobierz PDF
 • Grzegorz Wolak
  Wskazanie uposażonego w umowie ubezpieczenia na życie a ochrona interesów spadkobierców i uprawnionych do zachowku
  Pobierz PDF
 • Dorota Walerjan
  Możliwość zwolnienia z podatku VAT pośrednika ubezpieczeniowego, którego czynności nie podlegają przepisom ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym
  Pobierz PDF
 • Xawery Konarski
  Nowe zasady organizacji ochrony danych osobowych
  Pobierz PDF

Numer 1 (82) 2015:

 • Jakub Pokrzywniak
  Zmiana postrzegania skutków wpisu do rejestru klauzul abuzywnych a postępowania odwoławcze od decyzji Prezesa UOKiK
  Pobierz PDF
 • Marcin Orlicki
  Rekomendacja U, wytyczne dystrybucyjne, projekt ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – szansa na zmianę praktyki zawierania i wykonywania ubezpieczeń grupowych
  Pobierz PDF
 • Małgorzata Serwach
  No Fault Insurance Systems in Polish Law and in other European Legal Systems
  Pobierz PDF
 • Bartosz Kucharski
  Ochrona spadkobierców, uprawnionych do zachowku oraz wierzycieli w razie wskazania uposażonego w umowie ubezpieczenia na życie
  Pobierz PDF
 • Monika Rosa
  Audyt zewnętrzny (biegły rewident) a audyt wewnętrzny w zakładzie ubezpień
  Pobierz PDF

Numer 4 (81) 2014:

 • Katarzyna Malinowska
  Nowa ustawa o prawach konsumenta a umowa ubezpieczenia
  Pobierz PDF
 • Anna Wietrzyńska-Ciołkowska, Piotr Falarz, Michał Orzechowski
  Postępowanie grupowe – aktualne wyzwanie dla zakładów ubezpieczeń
  Pobierz PDF
 • Beata Mrozowska, Aldona Wnęk
  Umowa ubezpieczenia jako zabezpieczenie kredytu hipotecznego
  Pobierz PDF
 • Mariusz Wichtowski
  Praktyczne aspekty ochrony praw konsumenta w przypadku ruchu pojazdami nieubezpieczonymi w zakresie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na europejskim obszarze Systemu Zielonej Karty
  Pobierz PDF
 • Dorota Walerjan
  Podatkowy aspekt deregulacji zawodu pośrednika ubezpieczeniowego
  Pobierz PDF

Numer 3 (80) 2014:

 • Prof. zw. dr hab. Jerzy Łańcucki
  Wpływ nowych regulacji unijnych na funkcjonowanie rynku ubezpieczeniowego
  Pobierz PDF
 • Dr hab.Marcin Orlicki
  Architektura systemu ubezpieczeń obowiązkowych – osiągnięcia i wyzwania
  Pobierz PDF
 • Dr hab. Marcin Krajewski
  Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia po stronie ubezpieczyciela
  Pobierz PDF
 • Radosław Kamiński
  Wpływ ubezpieczeń obowiązkowych na konkurencję ubezpieczycieli oraz sytuację ubezpieczonych
  Pobierz PDF
 • Beata Mrozowska-Bartkiewicz
  Zmiany regulacji prawnych w zakresie standardów obsługi klientów przez pośredników ubezpieczeniowych
  Pobierz PDF
 • Dr Małgorzata Serwach
  Podstawy oraz zasady odpowiedzialności brokera ubezpieczeniowego
  Pobierz PDF
 • Dr hab. Jakub Pokrzywniak
  Zagadnienia odpowiedzialności cywilnej multiagenta
  Pobierz PDF
 • Łukasz Zoń
  Deregulacja zawodu brokera ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego
  Pobierz PDF
 • Zdzisława Cwalińska-Weychert, dr hab. Marek Monkiewicz, dr Grażyna Sordyl
  Działalność odszkodowawcza Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego na tle rozwiązań europejskich
  Pobierz PDF
 • Zbigniew Roszewski, Grzegorz Andrusiewicz
  Audyt wewnętrzny w zintegrowanym systemie zarządzania ryzykiem w zakładach ubezpieczeń
  Pobierz PDF
 • Dr hab. Dorota Maśniak
  Ubezpieczenia jako instrument zarządzania katastrofami spowodowanymi przez człowieka – perspektywa unijna
  Pobierz PDF
 • Dr Magdalena Szczepańska
  Wypowiedzenie i zmiana umowy ubezpieczenia na życie przez ubezpieczyciela
  Pobierz PDF
 • Dr Aleksander Raczyński
  Deregulacja zawodów reglamentowanych a problematyka ubezpieczeń – rozważania na tle regulacji dotyczących zawodów prawniczych
  Pobierz PDF

Numer 2 (79) 2014:

 • Marcin Orlicki
  Tymczasowa w umowach ubezpieczenia
  Pobierz PDF
 • Jan Byrski
  Beneficjent tajemnicy ubezpieczeniowej
  Pobierz PDF
 • Beata Mrozowska-Bartkiewicz, Aldona Wnęk
  Problematyka ochrony konkurencji rynku ubezpieczeniowego i adekwatność składek w świetle przepisów art. 18 ustawy o działalności ubezpieczeniowej
  Pobierz PDF
 • Justyna Orlicka
  Bezpośrednia likwidacja szkód oparta na porozumieniu pomiędzy ubezpieczycielami – uwagi z perspektywy prawa konkurencji
  Pobierz PDF
 • Dorota Walerjan
  Modyfikacja schematów współpracy na rynku ubezpieczeniowym – aspekt podatkowy w świetle orzecznictwa unijnego oraz praktyki polskich sądów
  Pobierz PDF
 • Małgorzata Serwach
  Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 marca 2014 r. (K 6/13) w sprawie zgodności z Konstytucją RP przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wprowadzających zasady i tryb dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu zdarzeń medycznych
  Pobierz PDF
 • Paweł Księżak, Bartosz Kucharski
  Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 16 listopada 2012 r. (III CZP 61/12) w sprawie dziedziczności regresu  ubezpieczyciela
  Pobierz PDF

Numer 1 (78) 2014:

 • Marcin Orlicki
  O pojęciu „grupy” w ubezpieczeniach grupowych
  Pobierz PDF
 • Grzegorz Wolak
  Zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę doznaną wskutek śmierci najbliższego członka rodziny (art. 446 § 4 k.c.) a art. 445 § 3 k.c.
  Pobierz PDF
 • Joanna Mucha
  Charakter prawny interwencji ubocznej ubezpieczyciela w sprawie o odszkodowanie z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC wszczętej przeciwko ubezpieczonemu posiadaczowi pojazdu mechanicznego
  Pobierz PDF
 • Małgorzata Serwach
  Pozycja prawna zamawiającego, wykonawcy oraz brokera w procesie inwestycyjnym w świetle najnowszych zmian prawa
  Pobierz PDF
 • Justyna Orlicka
  Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 18 lipca 2013 r. w sprawie C-265/12, dotyczącego dopuszczalności ustanowienia krajowego zakazu kierowania do konsumentów ofert wiązanych, których co najmniej jeden element jest usługą finansową
  Pobierz PDF
 • Jakub Pokrzywniak
  Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 14 grudnia 2012 r. (I CSK 350/12) – klauzule dotyczące skutków niepowiadomienia przez konsumenta o zmianie adresu
  Pobierz PDF

Numer 4 (77) 2013:

 • Jerzy Łańcucki
  Wpływ regulacji Omnibus II i FICOD 1 na proces implementacji dyrektywy Wypłacalność II
  Pobierz PDF
 • Marcin Orlicki
  O możliwości dochodzenia roszczeń o zadośćuczynienie za śmierć najbliższego członka rodziny zmarłego przed dniem 3 sierpnia 2008 r.
  Pobierz PDF
 • Małgorzata Serwach
  Dopuszczalność odstąpienia przez podmioty lecznicze od umowy ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych, jej rozwiązania lub zmiany
  Pobierz PDF
 • Katarzyna Malinowska, Piotr Świątkowski
  Transgraniczne ubezpieczenia elektroniczne a nowoczesne metody rozstrzygania sporów w Unii Europejskiej
  Pobierz PDF
 • Dariusz Fuchs
  Zawieranie przez polskich ubezpieczycieli umów reasekuracji z reasekuratorami spoza EOG – wybrane zagadnienia
  Pobierz PDF
 • Beata Mrozowska-Bartkiewicz
  Karta Produktu – kluczowe informacje dla konsumentów dotyczące ubezpieczeniowych produktów na życie  z UFK
  Pobierz PDF
 • Jakub Nawracała
  Zasiłki dla powodzian a odszkodowanie z umowy ubezpieczenia mienia – kompensacja czy kumulacja?
  Pobierz PDF
 • Dorota Walerjan, Beata Mrozowska-Bartkiewicz, Wojciech Łuczka
  Wybrane aspekty możliwości prawnych i podatkowych podziału wynagrodzenia pośredników ubezpieczeniowych
  Pobierz PDF
 • Katarzyna Kędziora
  Wpływ zmian w międzynarodowych standardach rachunkowości na rachunkowość i sprawozdawczość zakładów ubezpieczeń
  Pobierz PDF
 • Bartosz Kucharski, Paweł Księżak
  Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 19 lutego 2013 r. (III CZP 63/12) w sprawie stosowania  art. 433 k.c. do odpowiedzialności za szkodę polegającą na zalaniu lokalu położonego niżej z lokalu znajdującego się na wyższej kondygnacji
  Pobierz PDF

Numer 3 (76) 2013:

 • Beata Mrozowska, Aldona Wnęk
  Zakres ochrony w grupowych ubezpieczeniach na życie udzielanej w trybie stosowania uproszczonego underwritingu a świadczenie główne
  Pobierz PDF
 • Andrzej Dębiec, Joanna Fiema
  Wykładnia pojęcia usług pośrednictwa ubezpieczeniowego w świetle regulacji dyrektywy VAT i ustawy o podatku od towarów i usług
  Pobierz PDF
 • Wojciech Bijak, Krzysztof Hrycko, Stanisław Garstka
  Automatyzacja prowadzonych przez UFG kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
  Pobierz PDF
 • Michał Romanowski, Anne-Marie Weber
  W sprawie wydłużenia terminu  przedawnienia roszczeń poszkodowanego przeciwko Ubezpieczeniowemu  Funduszowi Gwarancyjnemu
  Pobierz PDF
 • Katarzyna Malinowska
  Konsekwencje niedochowania powinności ubezpieczeniowych w świetle art. 827 k.c.
  Pobierz PDF

Numer 2 (75) 2013:

 • Jerzy Łańcucki
  Aspekty regulacyjne zarządzania ryzykiem w sektorze ubezpieczeń
  Pobierz PDF
 • Beata Mrozowska
  Klasyfikacja prawna ubezpieczeń wypadkowych i chorobowych, stanowiących uzupełnienie do ubezpieczeń na życie
  Pobierz PDF
 • Stefan Reps, Jacek Reps
  Naprawienie szkody w postępowaniu karnym w kontekście ubezpieczeń gospodarczych
  Pobierz PDF
 • Aleksander Raczyński
  Przedawnienie roszczenia ubezpieczonego o zwrot wypłaconego poszkodowanemu odszkodowania objętego ubezpieczeniem OC
  Pobierz PDF
 • Bartosz Wojno
  Nowe technologie przy zawieraniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia a pośrednictwo ubezpieczeniowe – wybrane aspekty prawne
  Pobierz PDF
 • Małgorzata Serwach
  Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 13 grudnia 2012 r. (I ACa 1018/12) dotycząca zadośćuczynienia dla najbliższych członków rodziny zmarłego
  Pobierz PDF

Numer 1 (74) 2013:

 • Marcin Orlicki
  Założenia reformy regulacji prawnej ubezpieczeń na cudzy rachunek i ubezpieczeń służących zabezpieczeniu wierzytelności
  Pobierz PDF
 • Beata Mrozowska, Jan Zakrzewski
  Wdrożenie zasady równości płci w polskim prawie ubezpieczeniowym
  Pobierz PDF
 • Eugeniusz Kowalewski, Władysław W. Mogilski, Michał P. Ziemiak
  Odpowiedzialność za szkodę polegającą na zalaniu lokalu – zasada winy czy zasada ryzyka?
  Pobierz PDF
 • Małgorzata Serwach
  Dopuszczalność odstąpienia przez podmioty lecznicze od umowy ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych, jej rozwiązania lub zmiany
  Pobierz PDF
 • Malwina Lemkowska
  Ubezpieczenia odpowiedzialności administracyjnej za szkody w środowisku – problemy prawne
  Pobierz PDF
 • Bartosz Kucharski
  Wygaśnięcie umowy ubezpieczenia na skutek oświadczenia woli jednej ze stron na podstawie przepisów kodeksu cywilnego
  Pobierz PDF
 • Andrzej Dębiec, Sławomir Mikołajuk
  Zwolnienie z VAT dla usług ubezpieczenia refakturowanych na leasingobiorców przez firmy leasingowe w świetle orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  Pobierz PDF
 • Andrzej Dębiec, Sławomir Mikołajuk
  VAT Exemption for Insurance Services Re-invoiced by the Lessor to the Lessee in the Light of the Judgment of the Court of Justice of the European Union
  Pobierz PDF

Numer 4 (73) 2012:

 • Małgorzata Serwach
  Ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych w teorii i praktyce
  Pobierz PDF
 • Beata Mrozowska, Anna Tarasiuk-Flodrowska
  Opłata likwidacyjna w ubezpieczeniach na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – aspekty praktyczne
  Pobierz PDF
 • Jakub Nawracała
  Cofnięcie pełnomocnictwa brokerskiego a prawo do kurtażu
  Pobierz PDF
 • Grzegorz Wolak
  Czy regres nietypowy w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje przeciwko spadkobiercom kierującego pojazdem?
  Pobierz PDF
 • Anna Maria Kubiak
  Interes ubezpieczeniowy w umowie ubezpieczenia na cudzy rachunek i na rzecz osoby trzeciej
  Pobierz PDF

Numer 3 (72) 2012:

 • Jerzy Łańcucki
  Zakres i charakter zmian w dyrektywie w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego
  Pobierz PDF
 • Dariusz Fuchs, Łukasz Szymański
  Zróżnicowanie zakresu ochrony poszczególnych kategorii nieprofesjonalnych uczestników rynku ubezpieczeniowego
  Pobierz PDF
 • Beata Mrozowska
  Bancassurance – regulacje prawne i samoregulacja rynku
  Pobierz PDF
 • Elżbieta Sienicka, Dorota Leśniak
  Zmiany ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w trakcie trwania umowy ubezpieczenia na życie. Wybrane zagadnienia
  Pobierz PDF
 • Katarzyna Policha, Bartosz Wojno
  Niektóre szczególne przypadki ustawowego wymogu posiadania ochrony ubezpieczeniowej na przykładzie ubezpieczenia biur usług płatniczych
  Pobierz PDF
 • Marcin Krajewski
  Glosa do wyroku SN z 19 października 2011 r. (II CSK 86/11) w sprawie wpływu ugody między ubezpieczycielem a poszkodowanym na odpowiedzialność ubezpieczonego sprawcy szkody
  Pobierz PDF

Numer 2 (71) 2012:

 • Jerzy Łańcucki
  Ocena założeń do projektu nowej dyrektywy w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego
  Pobierz PDF
 • Ewa Bagińska, Eugeniusz Kowalewski, Michał Piotr Ziemiak
  Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym a pojęcie konsumenta z art. 22¹ k.c.
  Pobierz PDF
 • Jakub Pokrzywniak
  Klauzule dotyczące skutków niepowiadomienia o zmianie adresu – próba alternatywnego spojrzenia
  Pobierz PDF
 • Jakub Nawracała
  Odbieranie oświadczeń i zawiadomień związanych z umową ubezpieczenia przez agentów ubezpieczeniowych – art. 16a ustawy o działalności ubezpieczeniowej
  Pobierz PDF
 • Anna Messerli
  Rezerwa matematyczna – analiza zmian ujęcia w ogólnych warunkach ubezpieczeń na życie
  Pobierz PDF
 • Szymon Szmak
  Wybór prawnika w ubezpieczeniu ochrony prawnej – regulacje wybranych państw europejskich oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE
  Pobierz PDF
 • Mariusz Fras
  Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 13 lipca 2011 r. (III CZP 31/11) w sprawie wpływu karnoprawnego obowiązku naprawienia szkody na zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu umowy ubezpieczenia OC
  Pobierz PDF

Numer 1 (70) 2012:

 • Eugeniusz Kowalewski, Władysław Wojciech Mogilski
  Istota i charakter ubezpieczenia pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych
  Pobierz PDF
 • Aleksander Raczyński
  Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej – wybrane zagadnienia
  Pobierz PDF
 • Dariusz Fuchs, Grzegorz Mikś
  Możliwości rozwiązania umowy ubezpieczenia w sytuacjach szczególnych w świetle art. 813 i 814 k.c. – zagadnienia praktyczne
  Pobierz PDF
 • Beata Mrozowska, Anna Tarasiuk-Flodrowska
  Implementacja zasady równości płci w ubezpieczeniach
  Pobierz PDF
 • Wojciech Kamieński
  Glosa do wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 16 czerwca 2008 r. (XVII AmC 111/07), dotyczącego określenia wartości wykupu jako procentu rezerwy matematycznej
  Pobierz PDF

Numer 4 (69) 2011:

 • Dr Marcin Orlicki
  Problem „podwójnego ubezpieczenia” w świetle znowelizowanych przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK
  Pobierz PDF
 • Elżbieta Wanat-Połeć, Grażyna Sordyl
  Skutki nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK dla przychodów i wydatków Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego
  Pobierz PDF
 • Małgorzata Serwach
  Zasady i tryb ustalania odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych
  Pobierz PDF
 • Beata Mrozowska
  Miejsce zakładów ubezpieczeń w III filarze zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)
  Pobierz PDF
 • Dorota Walerjan
  Czynności administracyjne wykonywane przez ubezpieczającego na rzecz ubezpieczyciela w świetle obowiązujących przepisów podatkowych oraz polskiej i europejskiej praktyki podatkowej
  Pobierz PDF
 • Paweł Sikora
  Koluzja w D&O – fantom czy przykra rzeczywistość?
  Pobierz PDF
 • Monika Wałachowska
  Glosa do uchwały SN z 13 lipca 2011 r. (III CZP 32/11) w sprawie zadośćuczynienia pieniężnego w razie śmierci osoby bliskiej
  Pobierz PDF

Numer 3 (68) 2011:

 • Katarzyna Policha, Aldona Wnęk
  Prawo prywatne międzynarodowe. Zasady wyboru prawa właściwego dla dużych ryzyk ubezpieczeniowych. Zagadnienia praktyczne
  Pobierz PDF
 • Małgorzata Serwach
  Charakterystyka i zakres odpowiedzialności za zdarzenia medyczne
  Pobierz PDF
 • Kamil Gawłowski
  Przedawnienie roszczeń placówek medycznych z tytułu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w stosunku do ubezpieczycieli
  Pobierz PDF
 • Marcin Orlicki
  O roszczeniach regresowych ubezpieczycieli i UFG wynikających z art. 11 ust. 3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK
  Pobierz PDF
 • Katarzyna Malinowska
  Ubezpieczenie tytułu prawnego do nieruchomości – aspekty prawne
  Pobierz PDF
 • Małgorzata Piwińska
  Względy słuszności – omówienie ich roli i zadań na podstawie wybranych przepisów kodeksu cywilnego i orzecznictwa
  Pobierz PDF

Numer 2 (67) 2011:

 • Tomasz Kwieciński, Jakub Pokrzywniak
  Odpowiedzialność ubezpieczającego wobec brokera ubezpieczeniowego – rozważania na tle orzecznictwa sądowego
  Pobierz PDF
 • Beata Mrozowska, Wojciech Łuczka
  Klasyfikacja ryzyk ubezpieczeniowych – aspekty prawne
  Pobierz PDF
 • Aldona Wnęk, Katarzyna Policha
  Ochrona danych osobowych i innych danych prawnie chronionych w sektorze ubezpieczeń. Zagadnienia wybrane
  Pobierz PDF
 • Małgorzata Serwach
  Osobista odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej – konsekwencje cywilnoprawne oraz ubezpieczeniowe
  Pobierz PDF
 • Marcin Orlicki
  O możliwości stosowania reguły proporcji przy niedoubezpieczeniu
  Pobierz PDF
 • Andrzej Dębiec, Joanna Fiema
  Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług kosztów ubezpieczenia przedmiotu leasingu
  Pobierz PDF

Numer 1 (66) 2011:

 • Eugeniusz Kowalewski, Michał P. Ziemiak
  W sprawie legalności ubezpieczeniowych kancelarii odszkodowawczych
  Pobierz PDF
 • Marcin Orlicki
  O projekcie zmian w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK – raz jeszcze
  Pobierz PDF
 • Andrzej Dębiec, Sławomir Mikołajuk
  Wpływ zmian w ustawie o podatku od towarów i usług (VAT) na rynek ubezpieczeń
  Pobierz PDF
 • Iwona Filipska, Anna Tarasiuk-Flodrowska
  Dochodzenie roszczeń a oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń
  Pobierz PDF
 • Aleksander Raczyński, Patryk Filipiak
  Wpływ upadłości konsumenckiej na stosunek ubezpieczenia osobowego
  Pobierz PDF