Arkusz recenzyjny

Numer  kodu:

Tytuł artykułu:

Recenzent wyraża swoją opinię podkreślając jedną z alternatywnych odpowiedzi. Odpowiedzi negatywne opatrzone są uzasadnieniem. Uzasadnienia i inne uwagi zamieszcza się w części zatytułowanej „Uwagi szczegółowe”.

Tytuł artykułu:
( ) sformułowany poprawnie
( ) należy zmienić na:

Cel artykułu:
( ) poprawny i jasno sformułowany
( ) wymaga uściślenia (ewentualne sugestie)

Ocena materiału źródłowego:
( ) zadowalająca
( ) nie zadowalająca (uzasadnienie)

Interpretacja  przepisów  prawnych i orzecznictwa:
( ) właściwa
( ) do zaakceptowania po uwzględnieniu sugestii recenzenta
( ) niewłaściwa (uzasadnienie)

Dobór literatury:
( ) poprawny
( ) opuszczono ważne pozycje bibliograficzne
( ) niewłaściwy

Ocena artykułu pod względem językowym i redakcyjnym:
( ) dobra
( ) wymaga drobnych poprawek (uwagi w tekście pracy)
( ) wymaga gruntownej przeróbki (uzasadnienie)

Ocena artykułu pod względem merytorycznym i formalnym:
( ) wnosi nowe wartości
( ) stanowi interesujący przyczynek
( ) nie wnosi nowych wartości (uzasadnienie)

Sugestie w sprawie publikacji:
( ) przyjąć do druku
( ) przyjąć po uwzględnieniu uwag recenzenta
( ) nie nadaje się do druku

UWAGI  SZCZEGÓŁOWE:

Tytuł naukowy, imię i nazwisko recenzenta (do wiadomości redakcji)